Ordensregler

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

§ 1. Det henstilles til den enkelte grundejer at holde sin ejendom i pæn og ordentlig stand, herunder at slå græs mindst 3 gange årligt, samt vedligeholde en bræmme på 1 meters bredde langs skel. Resten af vejrabatten vedligeholdes af grundejerforeningen.

§ 2. I perioden 1. maj – 30. september må brug af græsslåmaskiner og andre mekaniske eller elektriske redskaber (herunder motorsave), der frembringer støj, på søn- og helligdage kun benyttes i tiden 9 – 12 og på lørdage i tiden 9 – 18.

Udendørs aflytning af radio eller anden form for mekanisk musik må ikke være til gene for naboerne.

§ 3. Afbrænding af haveaffald og andet affald er ikke tilladt. Dog er det tilladt at afbrænde mindre bål bestående af rent tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede bålpladser i haverne. Ved afbrænding skal der altid udvises hensyn til naboerne i området, herunder tages hensyn til vindretning, således at naboer og de omkringboende ikke bliver generet af røg og lugt.

Afstanden fra bålplads til bygninger med hårdt tager minimum 10 meter.

Afstanden fra bålplads til bygninger med let antændelige tage, herunder stråtage, brændestabler, brandfarlige materialer og væsker, skal som minimum være 30 meter.

I vindens retning skal afstandene fordobles.

Afbrænding skal ske under tilstedeværelse af en voksen person. Opsynet må først ophøre, når ild og gløder er fuldstændig slukket. Det anbefales at have skovl og vandkande/vandslange inden for rækkevidde under afbrændingen.

Hvis det alligevel går galt – alarmér hurtigst muligt 112.

(redaktionel tilføjelse efter generalforsamlingsbeslutning 2012).

§ 4. Hunde skal holdes inde på ejerens grund. Er ejerens grund indhegnet, så kan hunden kan være løs. Hunden skal være afrettet, så den ikke generer naboerne. Hvis hunden færdes uden for ejerens areal, skal den altid føres i snor.

§ 5. Færdsel med motorkøretøjer på foreningens veje skal ske med tilbørlig hensyntagen til legende børn. Hastigheden må ikke overskride 30 km/t. Al unødvendig kørsel med knallert bør undgås. Det henstilles, at man ikke lader motorer gå i unødvendig tomgang.

§ 6. Tømning af septiktanke eller spildevandsbrønde må ikke finde sted til grunde, til kloakker for overfladevand, eller til Højbro Å. I påkommende tilfælde vil overtrædelsen blive indberettet til Gribskov Kommune.

§ 7. Foreningens bestyrelse har påtaleret over for medlemmer og andre der overtræder disse ordensregler.

Ordensreglementet af 9. juni 1974, justeret ved generalforsamlingsbeslutning af 4. juni 1978 og beslutning af 22. juni 1985, samt beslutning af 25. juni 1995.

Ordensreglementet af 9. juni 1974 ændret ved beslutning på Generalforsamlingen i 2010.