Deklaration

[Deklarationen er skrevet ind på dette site direkte efter pålydende fra originaldokumentet]

Servitutter

§ 1.
Grundejerforening.

De til enhver tid værende ejere af parceller af matr. Nr. 2– a og 2-aa til 2-ag, 2-m til 2-ø Hesselbjerg by, Blistrup sogn er efter påkrav fra Blistrup Kommune pligtige at danne en grundejerforening. Kravet om dannelsen af kan rejses af kommunen, når mindst halvdelen af parcellerne er solgt.

Grundejerforeningens opgave er først og fremmest at varetage vedligeholdelsen af vejene i udstykningen og parcel- ejerne er pligtige, at deltage i udgifterne til vejenes vedligeholdelse. Samtlige grundejerforeningens udgifter, herunder udgifterne til vejenes vedligeholdelse, fordeles med lige store bidrag pr. parcel.

Såfremt en grundejerforening dannes efter påkrav fra Blistrup Kommune er parcel– ejerne pligtige til at respektere foreningens vedtægter, således som de til enhver tid er lovligt vedtaget af grundejerforeningen og godkendt af kommunen, og i vedtægten kan optages bestemmelser om parcellernes bebyggelse, udnyttelse, beplantning m.v., alt med henblik på at udvikle og beskytte udstykningsområdet som et smukt boligkvarter.

Sådanne vedtægtsbestemmelser må ikke være i strid med nedenstående servitutter og skal til enhver tid være i overensstemmelse med bestemmelser i Blistrup Kommunes bygningsreglement, sundhedsvedtægt og øvrige vedtægter.

§ 2.
Byggelinier.

Bygninger må ikke opføres nærmere vejmidte end 10 m.

§ 3.
Byggebestemmelser.

Parcellerne er bestemt for åben og lav bebyggelse og ethvert byggeri skal tilfredsstille bestemmelserne i Blistrup Kommunes bygningsreglement, sundhedsvedtægt og øvrige kommunale vedtægter og øvrige kommunale vedtægter.

På parcellerne må alene opføres sommerhuse og enfamiliehuse i smuk stil og af et tiltalende udseende.

Der må ikke på nogen parcel indrettes virksomhed af nogen art, der ved røg, støj eller ilde lugt kan være til gene for naboerne. Ej heller må oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue eller er til ulempe for naboerne.

Blistrup Kommune har særlig påtaleret i medfør af disse bestemmelser og afgør alene om servitutten er overholdt.

Det tilkommer i øvrigt sælgeren i forening med Blistrup Kommune , og når samtlige parceller er solgt, alene Blistrup Sogneråd at afgøre, om en opført bygning og ejendommens anvendelse m.v. tilfredsstiller bestemmelserne og parcel– ejerne bør sikre sig forud at indhente kommunens og sælgerens godkendelse.

Brugte huse må som almindelig regel ikke opstilles på parcellerne, men sælgeren kan i forening med kommunen og – når samtlige parceller er solgt – Blistrup Kommune alene give dispensation fra denne bestemmelse, når det drejer sig om ordentlige og pæne huse. Vedkommende andrager er pligtig til at forelægge såvel bygningstegning som fotografi.

På hver parcel må kun opføres et hus, beregnet for en familie, i højest en etage med udnyttet tagetage. Desuden må opføres nødvendigt udhus, herunder garager. Fritstående toilet må ikke opstilles på parcellerne.

Det bebyggede areal af hver enkelt ejendom skal andrage mindst 42 m². Udhuse og garager medregnes i denne henseende ikke til det bebyggede areal, ej heller overdækkede terrasser.

Bebyggelsen skal opfylde bestemmelserne i kap. 1 til og med kap. 12 i Bygningsreglement for Købstæderne og Landet af 1. marts 1962, udfærdiget af Boligministeriet i medfør af § 6 i Byggeloven af 10. juni 1960.

§ 4.
Veje.

De i udstykningsplanen viste veje er private veje. De udlægges som vist i den vedhæftede i en bredde af indtil 20 m, hvoraf 4 m befæstes. Vejene anlægges på sælgerens foranstaltning. Vejarbejdet udføres under tilsyn af Blistrup Kommune, der har påtaleret overfor eventuelle mangler ved udførelsen af vejanlægget. Parcel– ejerne er forpligtet til efter lovgivningens regler at bekoste de fremtidige udgifter til vedligeholdelsen. Såfremt der dannes en grundejerforening, jfr. Afsnittet herom, fortages vedligeholdelsen ved grundejerforeningens foranstaltning. Parcel- ejerne er pligtig at tåle, at eventuelle til vejanlæggene hørende skråninger anlægges på parcellerne uden erstatning til ejerne.

Grundsælgeren har ret til færdsel på de etablerede veje uden at skulle deltage i vedligeholdelsen af disse. Grundsælgeren eller kommunen har ligeledes ret til at give andre færdselsret på vejene.

De under udstykningen hørende vejarealer skal overgå til parcel– ejerne eller grundejerforeningen, hvis en sådan dannes og parcel– ejerne eller grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde, så snart grundsælgeren ønsker dette, når mindst halvdelen af parcellerne er solgt. Alle udgifter ved overdragelsen af vejene fra grundsælgeren afholdes af parcelejerne in solidum eller af grundejerforeningen, hvis en sådan dannes.

§ 5.
Vandforsyning.

Samtlige parceller har pligt til tilslutning til Blistrup Kommunes vanværk, og pligt til at betale afgifter til vanværket efter reglement af 14. februar 1962, for levering af vand fra Blistrup Kommunes vandværk.

Det bemærkes, at der gives Blistrup Kommune alene panteret for vandafgift i de enkelte parceller, der udstykkes fra matr.nr. 2—a til 2—ag og 2– m til 2 ø Hesselbjerg By, Blistrup Sogn. I øvrigt skal bemærkes, at Blistrup Kommune skal have ret til opgravning på parcellerne i forbindelse med nedlægning eller reparationer af vandledninger.

Stikledninger af enhver art bekostes kontant af parcel– køberne.

§ 6.
EL– Forsyning.

Langs vejene etableres hovedledninger for el– forsyning og så vidt muligt kun på vejenes grund, men køberne må uden erstatning tåle at nødvendige skråmaster og barduner anbringes på parcellerne. Etablering af hovedledninger for el– forsyningen sker ved sælgers foranstaltning.

Stikledninger af enhver art bekostes af parcel– ejerne.

§ 7.
Kloak.

Det bemærkes at der ikke i øjeblikket etableres egentligt kloakanlæg på det omhandlede udstykningsområde, og det fastsættes derfor, at bebyggelse på de enkelte parceller indtil videre og såfremt sundhedsmyndigheder tillader det, kan afvandes ved sivebrønd, dog for vandclosetters vedkommende på de vilkår, at der yderligere etableres trix– anlæg til nævnte sivebrønd. Det bemærkes at samtlige parceller efter påkrav fra Blistrup Kommune er pligtige at tilslutte sig offentligt kloakanlæg ved sådannes etablering, alt på de vilkår, der måtte blive fastsat af kommunen eller af landvæsenskommissionen.

§ 8.
Husnumre og vejnavne.

Så snart vejene er givet navne er parcel– ejerne pligtige at lade anbringe husnumre.
Vejnavne og husnumre opsættes af kommunen og udgifterne dertil indgår i vejenes anlægsudgifter, jfr. Afsnittet og veje.

§ 9
Garager og parkeringspladser.

Ved tilrettelæggelse af indkørselsforholdene til parcellerne skal sikres plads til mindst to biler på de enkelte parceller. Garager skal overholde de under afsnittet om byggelinier nævnte afstande og en garage i forbindelse med forplads til en bil opfylder nævnte krav.

§ 10.

Hegn, beplantning og udstykning.

Alene parcelkøberne har hegnspligt. For så vidt der på en parcel plantes levende hegn, uanset om det sker mod grænsen til vej eller til naboskel, skal hegnet holdes i en sådan afstand fra skellet, at grene ikke rager ud over skellinierne, dog at levende hegn efter enighed mellem de pågældende parcel– ejere kan plante i skellinien, hvor parcellen grænser til anden parcel. Hegnet skal enten være levende hegn ikke over 1.80 m højt eller stolper med tråd eller net ikke over 1 m.

I øvrigt påhviler der parcel- ejerne hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler. Enhver parcel– ejer er forpligtet til at sørge for at hans parcel er i pæn og ordentlig stand og snarest og senest inden et år efter overtagelsen at beplante den med gran, fyr, birk eller lignende. Såfremt Sognerådet beslutter, at beplantningen med større træer eller buske skal foretages efter en samlet plan, der fremskaffes på kommunens foranledning, er de enkelte parceller pligtige at foretage beplantningen i overensstemmelse med beplantnings planen, der vil omfatte matr. Nr. 2—a, 2– aa til 2 ag og 2– m til 2 ø, Hesselbjerg By, Blistrup Sogn.

Derudover må plantning af større træer eller buske ikke finde sted.

Ingen parcel må udstykkes anderledes end på udstykningsplanen angivet og ingen parcel må senere udstykkes yderligere.

§ 11.
Tinglysning og påtaleret.

De foranstående bestemmelser vil være at tinglyse servitutstiftende på matr. Nr. 2– a og 2– aa til 2 ag 2- m til 2– ø, Hesselbjerg By, Blistrup Sogn med Blistrup Kommune og Helmer Petersen som påtaleberettiget og med berettigelse til at meddele dispensationer i det omfang, hvori Blistrup Kommune måtte anse sådanne ønskelige og rimelige.

Deklarationen er underskrevet og indført i Dombogen d. 15. 2 1965.

Tillæg til deklarationen d. 10. april 1978.

I anledning af at matr. Nr. 2 an Hesselbjerg agtes udstykket i 2 parceller på min. 1200 m² giver undertegnede (Helmer Petersen) der ifølge deklarationens § 11 er påtaleberettiget, hermed dispensation fra bestemmelserne i § 10 angående forbud mod yderligere udstykning.

Dette tillæg er tiltrådt af Græsted– Gillelejes kommunalbestyrelse den 10. april 1978.