Beskæring af buske og træer langs veje og stier

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod veje og fortove til en højde af minimum:
• 4,20 m over kørebanen og over græsrabatten (1 m ind), herefter 2,80 m frem til skel.
• Klipning omkring skilt: 15 cm bagved, 50 cm til siderne, 1 m over og fri udsigt til
kørebanen.


Bevoksningen må ikke dække skilte.

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod stierne i området, således at man kan færdes uhindret på stierne i en bredde af 3m.

Gribskov Kommune kan som vejmyndighed kræve beskæring udført af grundejeren. Hvis arbejdet ikke er udført indenfor en af vejmyndigheden fastsat frist, kan Gribskov Kommune lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejerens bekostning

Læs mere på: https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-klima-og-trafik/trafik-og-veje/beskaering-langs-vejen