Affaldssortering

                                                                                       Rågeleje den 18. august 2021           

 

Undertegnede har som fg. formand for grundejerforeningen deltaget i møde ved Gribskov Kommunes informationsmøde den 16. august 2021. Emnet var ”øget og strømlinet affaldssortering i Gribskov Kommune.

Mødet blev afholdt i Gribskov Kultursal i Helsinge. Mødedeltagere var grundejerforeningsformænd, andelsboligforeningsformænd og boligforeningsformænd i Gribskov Kommune (GK). Der er mere end 11.000 sommerhusejere i kommunen.

Byrådet vedtog den 24. juni 2021 at sende forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring.

Jeg skal understrege, at nedenstående af tidsmæssige årsager ikke har været drøftet i bestyrelsen, men er repræsentativt for alle sommerhusejere i kommunen, hvor adgangsforhold for renovationsbiler tilgængelige og kan ske ad fastbanet vej.  

Lovgrundlag
Gribskov Kommune skal implementere nye ordninger for affald fra husholdninger og erhverv. Ordningerne skal fremgå af kommunens regulativer for affald. Inden regulativerne kan vedtages endeligt, skal forslag til regulativer i offentlig høring. 

Alle har ret til at se forslag til Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald. Alle har ret til at kommentere forslagene i løbet af høringsperioden, som skal vare i minimum 4 uger. Gå ind på gribskov.dk/hoeringer/2021/jun/hoering af affaldsregulativ.
Efter endt høring vil regulativerne igen blive forelagt Byrådet med henblik på endelig vedtagelse - nu med de ændringer, som høringen måtte give anledning til.

Høringsfristen er den 22. august 2021, dvs. førstkommende søndag.

Vores grundejerforening har beklageligvis ikke fået tilsendt forslaget til høring. GK vil dog modtage bestyrelsens bemærkninger rettidig! Taget i betragtning, at det såkaldte informationsmøde blev afholdt mindre en uge før ”deadline”, kunne det indikere, at de fleste detaljer omkring sortering og afhentning af vores husstandsaffald allerede er afklaret. Der er dog alligevel et par væsentlige punkter, der kræver, at vores mening bliver understreget og hørt i den sammenhæng. Det vil fremgå af nedenstående.

Først nogle formalia.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Gribskov Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen.

Regeringens Klimaplan vil indeholde krav til kommunen om indsamling af 10 affaldsfraktioner fra alle husstande. Gribskov kommune indsamler allerede rest- og madaffald fra stort set alle husstande. De nye krav betyder, at kommunen yderligere skal indsamle glas, metal, papir, plast, mad- og

fødevarekartoner*, farligt affald herunder batterier og småt elektronik pr 1. juli 2021 med

dispensation frem til 31. december 2022. Tekstiler fra 1. januar 2022 og haveaffald fra

31.december 2023. Implementering af ordningen vil ske i løbet af 2023.

Note *Mad og fødevarekartoner (MFK): er kartonemballager, som også indeholder andre

materialetyper såsom plast og/eller metal – f.eks. mælke- og yoghurtkartoner, kartoner til

drikke f.eks. juice og saft eller lign. og kartoner til mad f.eks. flåede tomater, bønner eller

lign. (skal i beholder no. 3)

Lovgivningen stiller faste regler for indsamlingsmateriel og placering af materiellet

Landets kommuner har ikke de store valgmuligheder, når det omhandler materieltyper og

placering af affaldsmateriel. Som udgangspunkt skal alt affaldsmateriel placeres på matriklen (husstandsindsamling).

Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om, at affald skal indsamles i faste beholdere. Fastebeholdere defineres ved opsamlingsmateriel som eksempelvis beholdere på hjul.

 

 

Note **Husstandsindsamling betyder, at faste beholdere er placeret på en standplads på matriklen.
Da dette er et lovkrav, skal der som før nævnt ikke opstilles affaldsstativer på grundejerforeningens rabatter!

Udvalget for Udvikling, By og Land (UBL) og Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der på hver matrikel i sommerhusområdet etableres en standplads, hvor der opstilles 4 stk. 240 L 2-rums beholdere til husstandsindsamling af affald. Se foto ovenfor.

En standplads skal have et hårdt, fast og plant underlag, eventuel flisebelagt på ca. 60x300 cm. Hver enkelt grundejer bliver pålagt at etablere en standplads på matriklen.

Beholder 1: rest/mad, Beholder 2:  glas/metal, Beholder 3: Papir/Plast og MFK, Beholder 4: Pap.

Afhentningsfrekvens: Vi foreslår:

Beholder 1 og 4: Ugentlig

Beholder 2 og 3: hver 14. dag

Desuden en rød miljøboks til farligt affald: Batterier og småt elektronik. Afhentes efter behov og/eller efter aftale.

Afhentning af tekstiler afklares senere.

Haveaffald bundtes og afhentes ved skel. Vi foreslår en afhentningsfrekvens hver 14. dag i perioden 1.april – 1. oktober.

Anbringelse af beholdere
På tømmedagen skal grundejer anbringe beholderne på en standplads, hvor renovationsmedarbejderen (RM) ubesværet kan få adgang til dem. Beholdernes håndgreb skal vende ud mod RM, og der skal være tilstrækkelig plads omkring beholderne til at RM kan vende og/eller tippe beholderne til køreposition. Der må ikke være løsgående hunde eller andre husdyr, som kan være til gene for RMs arbejde på ejendommen, når affaldet bliver afhentet. Standplads og adgangsvej skal leve op til følgende:
a) Standpladsen og adgangsvejen skal være jævn og have et kørefast underlag med egenskaber som fx fliser.
b) Standpladsen skal være vandret og adgangsvejen må maksimalt have en hældning på 1:10.
c) Standpladsen og adgangsvejen skal have en fri højde på minimum 2,20 meter.
d) Adgangsvejen skal have en fri bredde på minimum 1,00 meter og være uden trin/trapper. Døre, låger og lignende skal være uaflåste og kunne fastholdes i en åben position.
e) Standpladsen og adgangsvejen skal være ryddet for sne og saltet/gruset i glat føre.
f) Standpladsen må være placeret op til 5,00 meter fra skel til offentlig eller privatvej, hvor skraldebilen kan køre, holde og om nødvendigt vende.
NB: I modsætning til administrationens forslag, skal der ikke stilles krav om, at afhentningsstedet/standpladsen skal være belyst!!

Økonomi
De økonomiske forhold for grundejerne er uafklarede. På mødet blev det nævnt, at en ugentlig tømning i dag koster rundt regnet 30 kroner. Det blev også nævnt, at vi må forudse, at det nye forslag om en mere miljørigtig og strømlinet affaldssortering bliver væsentlig dyrere for den enkelte grundejer. På nuværende tidspunkt er der ikke oplyst hvor meget det drejer sig om. Dog ved vi, at de enkelte affaldsbeholdere koster ca. kr 250 + moms pr. stk. Beløbet bliver trukket over skatten

Afslutning
Jeg skal igen beklage den meget korte tidsfrist. Kommunen vil udsende mere fyldestgørende materiale om affaldssortering på et senere tidspunkt. Men ovenstående er, hvad jeg har kunnet nå, at orientere jer om her og nu.

I er meget velkomne til at kommentere indholdet af denne information til bestyrelsen på damgaarden@damgaarden.dk eller noehr@damgaarden-raageleje.dk

Med venlig hilsen

Per Nøhr-Petersen, fg. formand

Tlf.: 30668094