Indstilling af kloakeringsplaner

25. april 2013: Meddelelse fra Gribskov Kommune

Kære alle

De fleste af jer, har gennem længere tid, været med i dialogen omkring
kloakering af dele af Rågeleje Udsholt området. Derfor vil vi også gerne
inddrage jer i den nye situation som nu er opstået.

Som det har fremgået af kommunens hjemmeside, så har det reviderede tillæg
til spildevandsplanen om kloakering af dele af Rågeleje Udsholt været i
offentlig høring der sluttede 13. februar 2013. Der kom én indsigelse fra
en borger, der dog beroede på en misforståelse.

Tillægget og den efterfølgende kloakering var baseret på, at Gribvand
Spildevand A/S fulgte den ejerstrategi, som Byrådet vedtog på mødet 30.
april 2012 om fuld udnyttelse af prisloftet. Det betød, at taksterne for
afledning af spildevand skulle stige med den maksimale takt.

Imidlertid besluttede Byrådet på sit møde 4. marts 2013 en takst for 2013,
der er lavere end prisloftet. Det betyder, at de økonomiske forudsætninger
for planforslaget er ændret.

På Teknisk Udvalg den 10. april 2013, blev sagen fremlagt, med ønske om, at
skabe klarhed over konsekvenserne af beslutningen om lavere takster og
hvordan det fremadrettede arbejde skal ske.

Teknisk Udvalg besluttede, at stille sagen om kloakering i Rågeleje-Udsholt
i bero indtil der var skabt klarhed over Gribvands økonomi, efterfølgende
har Økonomiudvalget den 15/4 2013 besluttet, at sagen sendes tilbage til
Teknisk Udvalg.

Konklusionen er altså nu, at tillægget og dermed kloakeringen er sat i bero
. Det er meningen, at Byrådet vil tage ejerstartegien op til drøftelse i 2.
kvartal 2013.

I det omfang det er jer muligt, på møder, fællesarbejde eller over hækken,
at informere jeres medlemmer, vil det være fint. Yderligere information kan
ses på hjemmesiden under "Kloak og spildevand" og under "politik og
indflydelse" hvor dagsordener og referater ligger.

Med venlig hilsen

Mette Hein

Uddrag af formandens beretning vedrørende kloakering fra Generalforsamlingen 2015

Formanden opsummerede herefter status for kloakering i vores område. Der er fortsat ingen planer om, at der skal kloakeres. Kommunen agter i stedet at leve op til miljøministeriets miljøkrav ved i 2014 at have iværksat inspektion af alle spildevandsanlæg. Det blev oplyst, at kommunen sidste år havde annonceret, at det alene var grundejere med en spildevandstilladelse fra 1995 og tidligere, der skulle inspiceres, men at det kunne tyde på, at kommunen agter at inspicere alle spildevandsanlæg.

 Inspektionen har til hensigt at undersøge, hvor godt spildevandet renses, om f.eks. sivbrønde løber over eller om grundvandet står for højt, og om der udledes spildevand til søer, dræn, grøfter og vandløb. Detaljer om proceduren kan læses på kommunens hjemmeside: www.gribskov.dk/spildevandudenkloak.dk

 FM oplyste, at han havde været i kontakt med kommunens miljøsagsbehandler for om muligt at få en forklaring på, hvorfor kommunen undersøger alle spildevandsanlæg. Miljøloven omhandler private spildevandsanlæg med direkte udledning fra septitank til dræn, sø, mose, vandløb og ligende. FM oplyste, at loven IKKE omfatter nedsivning fra sivebrønd og andre typer nedsivningsanlæg.

FM understregede, at der i flg. loven kun kan udstedes forbud mod et spildevandsanlæg, såfremt ejendommens udledning bidrager til forurening af et vandområde, og at der skal være dokumentation for, at vandområdet ikke opfylder målsætningen.

Inspektionen af grundejernes spildevandsanlæg er eks.vis foregået ved, at et ugiftigt farvestof blev hældt i septitanken. Hvis der ikke er noget udløb, betyder det, at spildevandet nedsives. Ejeren skal herefter forvente, at modtage et brev fra kommunen om, at ejendommens anlæg er i orden og sagens lukkes.

Flere grundejere tilkendegav, at deres spildevandsanlæg var blevet undersøgt, men at de endnu ikke havde modtaget resultatet. Kun en enkent grundejer havde fået meddelelse om, at hans anlæg var i orden.

Det er således uvist, hvornår kommunen agter at meddele alle grundejere om resultatet af inspektionen af spildevandsanlægget. I flg. kommunens hjemmeside skulle det have været sket i april måned i år. (2015)

FM oplyste i den forbindelse, at der med henvisning til referat fra Teknisk Udvalgs møde den 18. marts 2015 er vedtaget en ny lov vedr. økonomisk trængte borgere, der får påbud om at forbedre spildevandsrensningen. Loven giver økonomisk trængte ejendomsejere i kommunen mulighed for at spare op i mindst 3 år inden forbedring skal påbegyndes, eller man kan få en afdragsordning hos Grib Vand A/S. FM oplyste videre, at forudsætningen for at opnå disse muligheder er, at ejerens samlede husstandsindkomst skal være under kr. 300.000 forhøjet med kr. 39.000 pr. hjemmeboende barn op til 4 børn. Ansøgning skal sendes til kommunen.

FM opfordrede grundejerne til at kontakte kommunen såfremt man ønskede svar på resultatet af inspektion af spildevandsanlæg. FM henviste til miljøsagsbehandler Mette Hein.