Årsregnsk. 2021 + rev. budget 2022

           
   

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

           
    Årsregnskab 2021      
      2021 Budget 2021 Rev. budget 2022
    Indtægter:      
    Kontingent forening (169) 84.500 84.500 84.500
    Indskud nye medlemmer 2.700 1.500 500
    Gebyrer 0 100 500
    Renter 0 0 0
    Indtægter i alt 87.250 86.100 85.500
           
    Udgifter:      
    Kontorartikler, porto mv. 714 1.000 1.000
    Generalforsamling, bestyrelsesmøder 6.373 10.000 10.000
    Udgift til administrator 2022     16.500
    Udgift til administrator 2021 + overdragelse     6.250
    Udgift til flytning af hjemmeside     15.000
    Telefongodtgørelse mv. 8.416 10.000 0
    Ansvarsforsikring 3.088 2.800 2.800
    Gebyr Bank/PBS 1.875 2.200 2.200
    Gaver mv. 1.027 600 600
    EDB hardware og software 899 5.000 1.000
    Haveaffald 32.625 35.000 35.000
    Afskrivning kontingentrestance 0 400 0
    Andre udgifter 0 500 500
    Græsslåning 50% 15.497 20.000 20.000
    Renteudgifter 1.992  2.000 
    Udgifter i alt 72.506 87.500  112.850
           
    Resultat forening 14.744 -1.400 -27350
           
    Vejfond:      
    Indtægter:      
    Vejbidrag (187) 93.500 92.500  93.500
    Indtægter i alt 93.500  92.500  93.500
           
    Udgifter:      
    Græsslåning andel 50% 15.497 20.000  20.000
    Vedligehold veje mv. 0 40.000  50.000
    Snerydning 0 5.000  5.000
    Afskrivning restance 0 1.000  0
    Udgifter i alt 15.497 66.000  75.000
           
    Resultat vejfond 78.003 26.500  18.500
           
     Balance pr 31/12 2021      
         
     Aktiver      
    Tilgodehavender 8.150     
    Bankindestående  277.761    
     Aktiver i alt  285.911    
           
     Passiver      
     Skyldige omkostninger  9.000    
           
     Egenkapital, foreningen - primo  159.505    
    Årets resultat 14.744    
    Egenkapital foreningen-ultimo 174.249    
           
    Opsparing vejfond - primo 24.659    
    Årets resultat 78.003    
    Opsparing vejfond-ultimo 102.662    
           
    Passiver i alt 285.911