Formandens beretn. 2019og 2020

Formandens beretning 2019 og 2020

I takt med at coronavirussen efterhånden har sluppet sit tag befolkningen, har regeringen nu også ophævet alle restriktioner i den henseende. Dog manes der til fortsat forsigtighed. Men alt i alt er der nu åbnet mulighed for, at vi kan gennemføre generalforsamling i grundejerforeningen, efter at vi har måttet aflyse i 2020 og udskudt generalforsamlingen i foråret i år.
I forbindelse med aflysning og udsættelse lovede bestyrelsen, at vi ville fortsætte ”business as usual”.  Vi har bestræbt os på at holde vores fællesarealer pæne og ordentlige, og med grundejernes positive indstilling, er der fortsat skabt grundlag for at bevare ”det grønne look” i området og dermed opretholde den vigtige herlighedsværdi, eller i hvert fald det, der gør, at det er dejligt og afslappende at være her.
Det er dog værd at nævne, at der desværre er tilført et nyt begreb i visse dele af vores sommerhusområde: LARM i weekender fra udlejede sommerhuse, hvor der festes uhæmmet. Henvendelser til de larmende har, så vidt jeg er orienteret, ikke haft den helt store effekt. Ved henvendelse til politiet, beder man der om, at de forulempede skal ”snige” sig tæt på de festende og optage en lydfil, som derefter skal sendes til politiet. Jeg ved ikke, hvor mange lydfiler Nordsjællands Politi modtager på en weekend, men for ofte ender det med, at ingen, herunder udlejeren og agenturet, der forestår udlejningen, påtager sig et egentligt ansvar for festdeltagernes uhæmmede og respektløse opførsel. Det ender for ofte med, at de omkringboende grundejere må hutle sig gennem sådanne aftener og nætter til lyden af den tunge baslyd. Det er helt uacceptabelt.  Og det må aldrig komme dertil, at vores grundejere undlader at tage herop i weekenderne, eller bliver nødt til at tage hjem, når de ser, hvad der er på vej.
Løsningsmodeller søges. Høflige henstillinger hjælper i nogle tilfælde. Men hvad med de andre tilfælde, hvor det stikker helt af? Hvem kan gøres økonomisk og juridisk ansvarlig?
Så, indtil der f.eks. indføres en ”larmeklausul” i lejekontrakterne, med krav om, at weekendens eller ugens lejeindtjening i kroner og øre, inddrages, i de tilfælde, hvor det er påkrævet at tilkalde politimæssig assistance, kan jeg her og nu kun opfordre udlejerne til at henstille udefrakommende lejere til at udvise det fornødne hensyn til områdets grundejere. Fest med omtanke.

Nu til noget helt andet: Der er altid en direkte sammenhæng mellem vejrliget og grundejerforeningens økonomi. Om end vi har haft adskillige perioder med mere end 20mm regn i kortere eller længere perioder, så har vores veje og vores drænsystemer, i det store hele, klaret udfordringerne. Ligeledes har perioder, hvor temperaturen svinger mellem frost og tøvejr, stor indvirkning på de asfalterede veje. Men foreløbig ser det stabilt ud. 
I årevis har der i perioder stået en del vand i området omkring Egemosevej/ Dams-Åsen/Rørkæret-krydset. Det er der endelig kommet styr på, men helt billigt var det ikke. Samtidig fandt vi det hensigtsmæssigt, at reparere et par læk og nedsætte inspektionsbrønde langs Rørkæret. Det betød, som tidligere meddelt, at vi kom ud af 2019 med et økonomisk underskud i Vejfonden.   Det underskud er vendt til et positivt resultat i 2020-regnskabet.
Årsregnskabet for 2019 er godkendt af revisor og udsendt til grundejerne.
Årsregnskabet for 2020 er ligeledes godkendt af revisor og udsendt til grundejerne 20. april 2020. Begge regnskaber skal formelt godkendes af medlemmerne på den ordinære generalforsamling.
Kassereren, Gert, gennemgår ovennævnte regnskaber på generalforsamlingen, ligesom han orienterer om aktuel status.
I den forbindelse er det bestyrelsens opfattelse, at vi generelt ikke er godt nok rustet til at modstå klimatiske udfordringer. Bestyrelsen vil derfor fremsætte forslag om, at vi hæver bidraget til Vejfonden fra nuværende kr. 500 til kr. 700.

Under ”business as usual” kan nævnes, at vi ved henvendelse til kommunen fik oprenset Højbro Å, så åen har fået et bedre ”flow” mod havet. Det er helt afgørende, at de seks (6) afløb til Højbro Å fungerer ordentligt, således, at vi kan komme af med overfladevandet via drænsystemet. Det er ligeledes vigtigt at pointere, at det er grundejerforeningen i Møllemosen, der ejer jordstykket langs stien ved Højbro Å (Matrikel 3K), og at det derfor er den grundejerforening, der er ansvarlig for, at udløbene fungerer, og der er frit afløb til Højbro Å.
Vores grundejerforening sørger til gengæld for, at drænsystemet til åen fungerer. Vores samarbejdspartner inden for dette område, Vejby Kloakservice, renser områdets brønde i november, efter løvfald. 
Derudover har bestyrelsen blandt andre ting foranlediget fældning af træer på Stokkepil-Holmen, spuling af drænsystemet omkring Møllemosen, udbedring af vandproblemer på Lerbjerg, og opsætning af ”hund i snor”- skilte, samt afhentning af haveaffald.

På vegne af bestyrelsen har jeg fremsendt høringssvar vedrørende det kommunale tiltag om ”husnær affaldssortering”. Høringssvaret er fremsendt, og kommunen har kvitteret for modtagelsen. Høringssvaret kan læses på grundejerforeningens hjemmeside www.damgaarden-raagekeje.dk
Afslutningsvis: Kommunen har udsendt en endelig rapport om ”Redegørelse for oversvømmelser”.
Den ligner til forveksling en revideret udgave af den tidligere ”Indsatsplan mod oversvømmelser” som bestyrelsen besvarede i et høringssvar i 2017. Kommunens vurdering og løsningsmodel er igen baseret på de samme forudsætninger som den ”gamle” indsatsplan, nu blot med andre termer og benævnelser, og med den forudsætning, at Højbro Å har frit løb til Kattegat.
Men det, der efter min mening bør fokuseres på, er de virkelige lange, regnfulde perioder, som oftest er suppleret med stærk blæst af stormstyrke (eller det der er værre) fra vest-nordvest. Det ikke alene blokerer for vandets afløb, det presser havvand op i åen, med den konsekvens, at de lavereliggende områder bliver oversvømmet. Resultatet er oversvømmelser omkring Møllemosen, den vestlige ende af Stokkepil-Holmen og i særdeleshed Lerbjerg-området. Nøjagtigt, som det skete under Bodil-stormen i 2013. Denne vigtige ”hændelse” eller incident, er desværre ikke medtaget i kommunens redegørelse.  
Vi kunne igen foreslå kommunen, at løsningen på det problem er at reetablere molen/stensætningen vest for Højbro Å. Det kunne være et emne at drøfte på generalforsamlingen.
På gensyn på generalforsamlingen.
Per Nøhr-Petersen
fg. formand