Generalforsamling 2021

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne, § 9

 

Lørdag den 23. oktober 2021 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen, Rågeleje

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1)     Valg af dirigent

2)     Formandens beretning

3)     Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 og 2020 til godkendelse

Orientering om grundejerforeningens øjeblikkelige økonomi

4)     Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2022 Bestyrelsen foreslår, at årlige Vejbidrag hæves fra kr. 500 til kr. 700.

5)     Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5.

Bestyrelsen har indtil denne periodes udløb fungeret med flg. sammensætning:

Fg. formand                          Per Nøhr-Petersen        Ny formand skal vælges

Næstformand og sekretær:   Per Nøhr-Petersen        Ønsker ikke genvalg

Kasserer:                              Gert Mejdal Jacobsen    Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem:             Henrik Bomholt              Modtager Genvalg

Bestyrelsesmedlem:            Thomas Peter Bech       Er på valg
Sekretær:                             Ledig                             Skal vælges
Suppleant                             Ledig                             Er på valg                                                                                    

6)     Valg af revisorsuppleant i henhold til vedtægterne § 12. På valg er, Bent Ejvang Nielsen

7)     Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes på mail inden 8. oktober 2021 på mail: noehr@damgaarden-raageleje.dk 

8)     Eventuelt

Bilag

Formandens beretning 2019 og 2020

Årsregnskab 2019

Årsregnskab 2020 og budget 2021
Forslag til budget 2022.

Der vil blive serveret kaffe/te og tilbehør fra kl. 9.45 samt forfriskninger i pausen.

Generalforsamlingen forventes at være afsluttet kl. 1200.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Denne indkaldelse skal medtages og forevises ved indgangen som gyldigt adgangsbevis.

Note: Denne indkaldelse er tillige sendt til grundejere med vej-ret i det omfang, bestyrelsen er bekendt med deres mailadresser.