Bemærkning til GK redegørelse for oversvømmelser

Til                  Gribskov Kommune
Att.: Kenneth Kristensen, Byplanlægger
Center for Byudvikling og Ejendomme

 

På vegne af bestyrelsen for grundejerforeningen har vi følgende bemærkninger og løsningsforslag til Gribskov Kommunes ”Redegørelse for oversvømmelser”:

 

Risikoområder er udpeget af kommunen. Med fokus på grundejerforeningens område. Udfordringer, mulige indsatser og initiativtager:

S5 Rågeleje, langs Højbro Å ved Møllemosen. Regnvand fra terræn samt vand fra Højbro å oversvømmer de vandløbsnære arealer og huse. Følgende mulige løsninger bør undersøges nærmere; - bygge diger langs åen, der skal dog tages hensyn til at regnvand fra terræn bag diget evt. skal pumpes ud i åen, - etablering af nye private vandløbssystemer til afvanding af området, - etablering af LAR-løsninger - forsinke vandet i åen før det kommer til sommerhusområdet i Rågeleje, så arealer opstrøms oversvømmes i stedet for.  Initiativtager: Lodsejere.

S6 Rågeleje, langs Højbro Å ved Lerbjerg. Oversvømmelse ved ekstreme højvandshændelser over 1.80 m vandstand fra Kattegat. Oversvømmelse som følge af tilsandede udløb på stranden ved hård storm fra NV. Følgende mulige løsninger bør undersøges nærmere; - bygge diger langs åen, der skal dog tages hensyn til at regnvand fra terræn bag diget evt. skal pumpes ud i åen, - tilsyn af udløb ved kysten efter blæst (Gribskov Kommune).
Initiativtager: Lodsejere.

Bestyrelsen er enig i de af kommunen udpegede risikoområder

 1. For fuldstændigheden skyld bør stormen i oktober 2013, Allan, nævnes. Den var karakteriseret ved stærk storm med middelvinde af orkanstyrke og længerevarende perioder med regn. Der var enkelte væltede træer, men ingen nævneværdige tegn på oversvømmelse i området. Hvorfor ikke? Fordi vinden var sydsydøst. Der var således ikke pres på Højbro Å fra Kattegat. Der var frit løb nedstrøms. Under sådanne forhold kunne bygning af diger langs Højbro Å, suppleret med hyppigere grødeskæringer af åen, samt private pumpestationer, være en udmærket løsningsmodel.
 2. Helt anderledes forholdt det sig med stormen Bodil i december 2013, hvor vindretningen var vest-nordvest. Konsekvensen var betydelige oversvømmelser i risikoområderne S5 ved Møllemosen og S6 omkring Lerbjerg. I kommunens rapport er det blevet beskrevet, at sand ved Højbro Ås udløb blokerede for vandets afgang til Kattegat. Men det er kun en delvis forklaring på oversvømmelserne i nævnte områder. Nordvestenvinden var så kraftig, at havvand blev presset langt op i åen. Efterfølgende blev det i forbindelse med forsikringserstatningssager konstateret, at havvand var trængt ind i sommerhuse på Lerbjerg, i risikoområde S6.
 3. Bestyrelsen for grundejerforeningen gjorde opmærksom på ovennævnte forhold i 2017 i høringssvaret til ”Indsatsplan for oversvømmelser”. Vi ser, at det forhold er nævnt i den nye rapport, men beklageligvis nærmest som en bisætning. Oversvømmelser i baglandet, forårsaget af havvand, der presset op i vandløbene bør vægtes langt højere, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt.
 4. Løsningsforslaget gentages her. Det, der virkelig vil være en afgørende faktor i bestræbelserne på at forhindre oversvømmelser i S5 og S6 er, at
   

GENETABLERE STENDIGET/MOLEN SYDVEST FOR HØJBRO Ås UDLØB.

      Det er det eneste og mest effektive værn, der kan forhindre, at længerevarende nordvestenvind af orkanstyrke driver havvand langt op i Højbro Å, med omfattende oversvømmelser i baglandet til følge.

 1. Gribskov Kommune skriver, at kommunens rapport fokuserer på risikovurdering af oversvømmelse og handlemulighederne i de 17 indsatsområder.
  Bestyrelsen har hertil følgende bemærkninger:
  Vi ser ikke umiddelbart, at rapporten indeholder en brugbar handleplan. For lodsejere, der har sommerhuse i de lavereliggende områder nær vandløb, er der kun én måde at imødegå oversvømmelser på: at barrikadere sig mod vandløbet med sandsække.
  Handleplanen ses mere som en hensigtserklæring. I risikoområderne S5 og S6 er det nævnt, at lodsejerne er initiativtagere.
  Bemærkningen hertil er, at lodsejerne ikke sådan bare kan begynde at bygge diger langs Højbro Å. Det er formodentlig heller ikke meningen.

  Hvis og når sådanne initiativer sættes i gang, skal det ikke alene involvere kommunen, men tillige være et samarbejde med adskillige grundejerforeninger og dens underliggende, til formålet nyetablerede ålav. De foranstaltninger, der tænkes igangsat, skal naturligvis være i overensstemmelse med kommunens direktiver og samtidig i overensstemmelse med eksempelvis Vandløbslovens bestemmelser, i særdeleshed hvad angår afvanding af grundene ned mod vandløbet.
 2. Grundejerforeningens bestyrelse imødeser, at Gribskov Kommune nedsætter en eller flere arbejdsgrupper, der kan samarbejde om at give input til kommunens projekt ”Vandet på landet”, hvor formålet bliver, at finde løsninger, der kan minimere risikoen for oversvømmelser i sommerhuse, beliggende i respektive risikoområder.

På vegne af bestyrelsen
Per Nøhr-Petersen/fg. formand