Velkommen til Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

Opdatering den 20. april 2020

Afhentning af haveaffald i uge 43/2020

Den årlige afhentning af haveaffald finder sted i perioden 

19 - 23. oktober 2020

Vær opmærksom på, at vognmanden kun medtager haveaffald, og altså ikke storskrald som for eksempel møbler, hårde hvidevarer, elektronik o.lign.

Olieprodukter og malingrester sorterer under farligt affald og medtages derfor ikke.

Ingen plastikposer. Haveaffaldet skal ikke lægges i plastikposer.

Haveaffald kan lægges ud i rabatten fra mandag den 21. september 2020.

Hver parcel kan lægge haveaffald ud, svarende til gennemsnitlig ca. 2m3.

Opdatering den 20. april 2020

Den årlige generalforsamling afholdes lørdag den 24. oktober 2020.

Den årlige generalforsamling i grundejerforeningen var oprindelig fastsat til den 30. maj 2020, efterfølgende til den 8. august. På grund af regeringens forsamlingsforbud er det ikke muligt at overholde foreningens Vedtægt § 9, i hvilken det er bestemt, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af juni måned.
Da forsamlingsforbuddet nu er udvidet til udgangen af august måned, er det hensigten at afholde generalforsamling lørdag den 24. oktober kl. 10 - 12 på restaurant Søstjernen.


Opdatering den 2. januar 2020

Bestyrelsen ønsker grundejerne og deres familier et godt nytår, med tak for godt samarbejde i året der gik. Vi vil bestræbe os på, at bibeholde det gode samarbejde og fortsat bestræbe os på at holde vores område pænt og ordentligt, til glæde for foreningens medlemmer, samt familie og venner, og alle, der besøger vores område. 


I samarbejde med Udsholt Vandværk har vi endelig fået elimineret vandudsivningen i og omkring vejkrydset Rørkæret/Dams-Åsen. Der er opsat nye vejskilte. Til foråret vil rabatterne omkring vejkrydset blive planerede, ligesom der vil blive sået græs. 

Afhentning af haveaffald i uge 43 forløb planmæssigt.

I løbet af efteråret er der foretaget rensning og spuling af dræn langs Egemosevej og Rørkæret, og i tilslutning hertil, er der på den vestlige strækning, ned mod Højbro Å, nedsat to spulebrønde, således, at fremtidige vedligeholdelsesarbejder kan udføres hurtigere og mere effektivt.

Adskillige betondæksler og riste til regnvandsbrønde i området er blevet udskiftet.

I december måned er drænene langs Grusbakke-Åsen og videre langs Stokkepil-Holmen blevet spulet og renset.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 11. januar, hvor bl. a. regnskabet for 2019 skal afsluttes og godkendes. I den forbindelse vil bestyrelsesposten som kasserer blive overdraget til Gert M. Jacobsen, Grusbakke-Åsen 3. Erik Baltzer Hansen, der trofast og dygtigt har varetaget kassererjobbet i efterhånden mange år, træder tilbage af helbredsmæssige årsager. Vi håber alt det bedste for Erik, og byder Gert velkommen i bestyrelsen. Gert er tidligere bestyrelsesmedlem og formand for bestyrelsen.

Igen, rigtig godt nytår. 

 

Opdatering den 22. august 2019


Afhentning af haveaffald finder også i år sted i uge 43, dvs. i perioden

21. - 25. oktober 

Vognmanden medtager kun haveaffald. Ikke køleskabe, andre hårde hvidevarer, elektriske artikler mm.

Ingen plastikposer: Haveaffald skal ikke lægges i plastikposer.

Haveaffald kan lægges ud i rabatten fra lørdag den 21. september 2019.

Hver parcel kan lægge haveaffald ud, hvad der svarer til gennemsnitlig ca. 2m3.


Opdatering den 22. august 2019

I vejkrydset Rørkæret/Dams-Åsen arbejdes der fortsat på at finde den utæthed på enten en vandledning eller et drænrør, der medfører, at vand siver op gennem asfalten i selve vejkrydset og ud på vejene. Arbejdet udføres i samarbejde med en kloakmester, Vejby Kloakservice og Udsholt Vandværk.

Der er anvendt drilbor med sensor, kamera, spuler og anden teknologi, desværre uden det helt store resultat. 

Næste og formodentlig sidste tiltag er, at Udsholt Vandværk etablerer en ny vandledning, der går under vejen, tværs gennem vejkrydset, fra Rørkæret til hjørnet af Dams-Åsen. Så håber vi, at vi får ram på lækagen.

 


Opdatering den 16. juli 2019

Fredag den 18. juli 2019 påbegyndes et arbejde med at udbedre skader på drænsystemet, der løber langs vores veje og under græsrabatterne, ned mod Højbro Å. 

Et mindre antal arbejdsvogne vil fra morgenstunden være placeret i og omkring krydset Rørkæret/Dams-Åsen og i perioder ned ad Rørkæret i retning mod åen.

Mens arbejdet står på, vil trafikken i og omkring krydset være generet og muligvis helt spærret. Det vil derfor være tilrådeligt at anvende Grusbakke-Åsen som til - og frakørselsvej i de perioder, hvor det ikke er muligt at "komme igennem" ad Rørkæret.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at give et bud på, hvor lang tid arbejdet vil stå på.   

 

Opdatering den 06. juni 2019

Referatet af generalforsamling afholdt den 01. juni 2019 er udsendt til medlemmer af grundejerforeningen med en oplyst mailadresse. 

Referatet kan læses under fanen "GF 2019 Referat af GF". 


Opdatering den 02. juni 2019

Foreløbigt kort resume:

Grundejerforeningen har afholdt generalforsamling den 01. juni 2019.

Nyvalgt bestyrelse ser således ud:

Formand: René Vestov, Knold-Åsen 15

Næstformand: Per Nøhr-Petersen, Steenleng-Åsen 10

Kasserer: Erik Baltzer Hansen, Rørkæret 18 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Bomholt, Knold-Åsen 19

Suppleant: Thomas Peter 

Revisorsuppleant: Bent Ejvang Nielsen blev genvalgt.

Bestyrelsens forslag om ændring af Vedtægternes § 5 blev ensstemming vedtaget. Formuleringen af § 5 er nu således: Bestyrelsen er ulønnet, men direkte udgifter refunderes af foreningen. Der kan udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmer i henhold til Ligningslovens §7 m.

Et forslag om nedsættelse af kontingentet for 2020 blev ikke vedtaget.
Kontingentet vil fortsat være kr. 500 og Vejbidraget kr. 500.

 

Opdatering den 23. maj 2019

Asfaltering af den østlige del af Rørkæret

Asfalteringen vil, afhængig af vejret, finde sted enten:

Mandag den 27., tirsdag den 28. eller onsdag den 29. maj 2019 mellem kl. 0700 og 1200. 

Mens arbejdet står på, vil Rørkæret være afspærret. Til- og frakørsel kan i stedet ske ad Grusbakke-Åsen og Lundevej. 

Opdatering den 11. maj 2019

Grundejerforeningen afholder generalforsamling 2019 den 01. juni 2019 kl. 1000 på Restaurant "Søstjernen"

Indkaldelsen, der udsendes til medlemmerne pr. mail og pr. brev, indeholder dagsorden, formandens beretning, regnskab for 2018 og budget for 2020.
Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde med mindst 14 dages varsel.
Det bemærkes, at flg. bestyrelsesmedlemmer mv. er på valg:

Formand (genopstiller ikke), kasserer (genopstiller ikke), suppleant (genopstiller ikke) og revisorsuppleant skal (gen)vælges. Derudover er sekretærposten ubesat.

Indkaldelsen til generalforsamlingen, formandens beretning, regnskab for 2018 samt budget for 2020 kan læses under fanerne i venstre side under "Indkaldelse GF 2019".

 

Opdatering den 22. august 2018

Afhentning af haveaffald i uge 43, 2018


Afhentning af haveaffald finder sted i perioden 22. - 26. oktober 2018
Vær opmærksom på, at vognmanden kun medtager haveaffald, og altså ikke storskrald, så som møbler, hårde hvidevarer, elektronik o. lign.

Olieprodukter og malingrester sorterer under farligt affald, og medtages derfor ikke.

Ingen plastikposer: Haveaffald skal kke lægges i plastikposer.

Haveaffald kan lægges ud i rabatterne fra lørdag den 25. september 2018.

Hver parcel/matrikel kan lægge haveaffald ud, svarende til gennemsnitlig ca. 2 m3.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen   

 

Opdatering den 4. juni 2018

Referat af generalforsamling 2018 kan i sin helhed læses under fanen: Referat af GF 2018


Opdatering den 27. maj 2018

Grundejerforeningen har afholdt generalforsamling den 26. maj 2018

Et forløbigt resumé:
Per Nøhr-Petersen er efter 7 år fratrådt som formand. Ny formand er Gert Mejdal Jacobsen.
René Vestov fortsætter som næstformand.
Henrik Bomholt er genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Erik
 Baltzer Hansen er genindtrådt som kasserer.
Stig Hjarlvig er genvalgt som revisor.
Per Nøhr-Petersen afløser Tove Nygaard Jensen som suppleant til bestyrelsen.
Bent Ejvang Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.
Lise Nøhr-Petersen er fratrådt som sekretær. Der blev ikke valgt ny sekretær.

Bestyrelsens forslag om at nedsætte årskontingentet for 2019 fra i alt kr. 1350,- til kr. 1000,- blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen forslag om at tilføje et bilag med titlen: "Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger" til Vedtægternes § 7, blev enstemming vedtaget.

 

Opdatering den 02. maj 2018

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til generalforsamling 2018. Indkaldelsen indeholder formandens beretning, regnskab 2017, budgetforslag for 2019, og forslag til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
Se under fanerne "Indkaldelse til GF 2018".


Opdatering 3. februar 2018

Bestyrelsen har afholdt møde lørdag den 20. januar 2018. Referatet kan læses under fanen "Best. møde 20 jan 2018".


Opdatering den 25. oktober 2017

Operation "Afhentning af haveaffald" er afsluttet i dag. Vognmanden har bortkørt 8 læs. Området er efterladt pænt og ryddeligt.


Opdatering den 11. september 2017

Gribskov Kommune har foretaget grødeskæring i Højbro Å og sikret frit udløb til Kattegat.

Drænrørsystemet under Skovkjærs-Åsen og Møllemosen har kortvarigt været tilstoppet. Vejby Kloakservice har renset og spulet drænet, således der igen er frit udløb i Højbro Å.

Opdatering den 29. august 2017

I løbet af sommeren er der foretaget reparationsarbejder af vejbelægningen på Rørkæret.
Der er udskiftet en regnvandsbrønd på Knold-Åsen
Den 28. august blev Lerbjerg asfalteret

Afhentning af haveaffald oktober 2017:

Afhentning af haveaffald, og KUN HAVEAFFALD, finder igen i år sted i uge 43:

Mandag den 23. - fredag den 27. oktober 2017

Alle grundejere med en til bestyrelsen oplyst mailadresse får direkte besked

Man kan lægge haveaffald ud i rabatterne fra lørdag den 23. september 2017

Hver parcel kan i mængde lægge ud, hvad der i gennemsnit svarer til ca. 2 m3.

Vognmanden medtager kun haveaffald. Ikke storskrald, såsom møbler, hårde hvidevarer og elektronik, gamle cykler.

Vognmanden medtager ikke, hvad der kan karakteriseres som farligt affald, så som olieprodukter og malingrester.

Endelig gøres der opmærksom på, at haveaffald og visne blade ikke skal lægges ud i plasticposer. Og så én gang til: INGEN PLASTICPOSER 

Go´ fornøjelse og go´ løvfaldssommer

Mvh Bestyrelsen

Opdatering den 21. juni 2017

Referat af generalforsamling 2017 er udsendt pr. mail og pr. brev.

Referatet kan læses under fanen: Referat af GF 2017 (nederste fane).

Opdatering den 06. maj 2017

I overensstemmelse med grundejerforeningens "Vedtægter" § 9, har bestyrelsen udsendt "Indkaldelse til generalforsamling 2017", dels som brev og via e-mails.
Selve indkaldelsen, formandens beretning, regnskab for 2016, budget for 2018, forslag fra bestyrelsen og forslag fra medlemmerne kan ses under respektive faner, nederst på hjemmesiden under "Indkaldelse til GF 2017".


Opdatering den 02. marts 2017

Bestyrelsen har på opfordring fra Gribskov Kommune fremsendt et revideret høringssvar til Indsatsplan vedrørende oversvømmelser. Svaret indeholder tillige kritiske bemærkninger til den nyligt udsendte "Sandfodringsplan".

Det reviderede høringssvar kan læses under fanen: Rev. Høringssvar, Indsatsplan mod oversvømmelser.

PBV/Per Nøhr-Petersen 


Opdatering den 1. februar 2017 

Bestyrelsen har fremsendt høringssvar til Gribskov Kommune vedrørende "Indsatsplan mod oversvømmelser". Sagen er sendt i offentlig høring indtil den 28. februar 2017.

Høringssvaret kan læses under fanen: Høringssvar, Indsatsplan mod oversvømmelser

Kommunens indsatsplan kan i sin helhed læses på www.gribskov.dk/hoeringer

 

Opdatering den 20. januar 2017 

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde lørdag den 14. januar 2017, hvor hovedtemaet var at gennemgå regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt og underskrevet, og er overdraget til revisor.

Derudover blev der lagt budget for 2018, som skal godkendes på næste

Generalforsamling den 27. maj 2017 kl. 1000 på Café Ved Stranden

Grundejerne bedes endvidere bemærke, at der

                      ikke gennemføres forårsafhentning af haveaffald.

Referatet indeholder endvidere en omtale af Gribskov Kommunens beredskabsplan "Indsatsplan mod oversvømmelser", der er sendt i offentlig høring indtil den 28. februar 2017.

Læs hele referatet af bestyrelsesmødet under fanen "Ref. af 1. best.møde 2016-2017". 

PBV/Per Nøhr-Petersen


Opdatering den 23. december 2016

Stormen "URD"

Stormen "URD", der hærgede landet natten mellem den 26. og 27. december 2016, havde lykkeligvis ikke den ødelæggende virkning i vores sommerhusområde, som vi har set det andre steder i landet. Vi slap tilsyneladende uden nævneværdige skader.

En kort rundtur den 27. december midt på dagen viste, at Højbro Å var gået over sine bredder langs Lerbjerg, for enden af Rørkæret og ved Møllemosen. Det ser dog ud som om, at vandet ikke stået så højt, at det har forårsaget oversvømmelser i husene på denne strækning eller andre steder i området.

Der observeredes ej heller væltede træer på grundene eller langs vejene, bortset fra et enkelt træ for enden af Rørkæret, helt nede ved åen, hvor man var i gang med at "skære det op".

Vi slap denne gang. Det kan vi alle glæde os over.

Bestyrelsen ønsker hermed grundejerforeningen et godt nytår.

PBV/Per Nøhr  

 

Opdatering den 16. august 2016

Afhentning af haveaffald, efterår 2016

Afhentning af haveaffald finder sted i uge 43, i perioden:

24. - 28. oktober 2016

Opmærksomheden henledes på, at vognmanden kun medtager haveaffald, og altså ikke storskrald, f.eks. møbler, elektronik, hårde hvidevarer og lignende.

Haveaffald i plasticposer medtages ikke.

"Farligt affald", f.eks. olieprodukter og malingrester medtages ikke.

 

Opdatering den 10. juni 2016

Grundejerforeningen har afholdt generalforsamling lørdag den 30. maj 2016.

Det blev aftalt på generalforsamlingen, at referatet, i lighed med sidste år, bliver sendt til alle medlemmer, der har oplyst en mail adresse til bestyrelsen.

Referatet kan læses på denne hjemmeside under fanen: Referat af GF 2016  


Opdatering den 07. marts 2016

Afhentning af haveaffald, forår 2016


Afhentning af haveaffald finder sted i ugen efter pinse, i uge 20, i perioden

17. - 20. maj 2016

Opmærksomheden henledes på, at vognmanden kun medtager haveaffald, og altså ikke storskrald, elektronik, hårde hvidevarer og lignende.

Undgå venligst at anvende plasticposer. 


Opdatering den 05. februar 2016

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 29. januar 2016.

De vigtigste "high lights" er følgende:

 • Generalforsamling 2016 afholdes på Café Stranden LØRDAG den 28. maj 2016
 • Forsøget med forårsafhentning af haveaffald - og kun haveaffald - fortsætter. Periode tilgår senere
 • Regnskabet for 2015 er godkendt, underskrevet og bliver fremsendt til revisor
 • Asfalteringen af dele af Knold-Åsen, Grønneweys-Åsen og Højbrovej er vel gennemført
 • Reparationsarbejder af vejbelægning og dræn på Lerbjerg igangsættes i foråret
 • Grundejere, der endnu ikke har oplyst mailadresse til noehr@damgaarden-raageleje.dk bedes gøre det. Dette bl.a. med henblik på, at iværksætte en samlet, koordineret træfældning med Hededanmark senere på året.
Hele referatet kan ses under fanen "Referat af best.møde 2015-2016" 


Opdatering den 22. november 2015

Så kom sneen. Der er bestilt snerydning. Den vil nå frem til vores område i eftermiddag.

I har måske bemærket, at vi er begyndt at forberede asfaltering af nogle af vores veje, der er nedslidte. Det drejer sig om Grønneweys-Åsen øst for Dams-Åsen, Knold-Åsen ligeledes øst for Dams-Åsen samt den sydlige del af Højbrovej. Foreløbig har vi skåret kanter af rabatterne. Det er hensigten, at vi fejer på mandag den 23. november, med henblik på at asfaltere vejstykkerne hurtigst muligt inden frosten bider sig fast.

Alt afhænger af vejret. Vi får at se.


Opdatering den 03. september 2015

Håber at alle grundejere har haft en dejlig sommer og at I forsat har mulighed for at nyde eftersommeren i Rågelejes pragtfulde omgivelser.

Der er udsendt nyhedsbrev til alle grundejere, der har en af bestyrelsen kendt emailadresse.

Nyhedsbrevet indeholder to informationer:

1. Der er igen i år arrangeret afhentning af haveaffald og storskrald i uge 43, dvs. i perioden 19. - 24. oktober 2015.

Der gøres opmærksom på, at der i storskraldet IKKE må være elektronik, så som radioer, båndoptagere, videomaskiner og køleskabe. Der må ej heller være "farligt affald og væsker" som f.eks. olie og maling.

2. Bestyrelsen har sammenfattet en artikel, der sammenfatter de gener, der kan opstå, når naboens træer er blevet for høje. Artiklen "Gode tips om høje træer i skel" giver i indblik i, hvordan eventuelle konflikter kan løses, især når den ene part ikke kan se, at der skulle være et problem i, at træerne er blevet så høje, at de kaster lange skygger ind over naboens hus, tager udsigten og måske er til fare for at vælte i en storm.

Artiklen giver nogle anbefalinger på, hvordan det gode naboskab kan opretholdes ved at give grundejerne et indblik i Hegnslovens bestemmelser. Artiklen behandler følgende emner, f.eks.:

 • Hvad gør man når naboens træer udgør et hegn, tager udsigten og kaster skygge ind over ens hus
 • Hegnsbestemmelser, fælleshegn og eget hegn: Hvilke træer er omfattet af Hegnsloven
 • Almindelig naboret
 • Proceduren når man rekvirerer et Hegnsyn ved kommunen. Hvad koster det?
 • Hvem dækker skaderne, hvis naboens træer vælter ind over ens hus?

Vi håber, at artiklen kan være til nytte, hvis det skulle blive nødvendigt.

Artiklen ligger på denne hjemmeside under fanen "Gode tips om problemer med høje træer i skel".

PBV/Per Nøhr-Petersen


Opdatering den 25. juni 2015

Referat af Generalforsamling 2015 afholdt den 30. maj 2015

Referat af Generalforsamling 2015 er udsendt, og kan findes under fanen: Referat af GF 2015.


Opdatering den 9. april 2015:

Referat af 3. bestyrelsesmøde afholdt den 31. marts 2015

Referat af bestyrelsesmødet findes under fanen: Generalforsamling 2014, 3. best.møde 2014/2015.

2 vigtige datoer: Afhentning af haveaffald bliver i uge 19: 4. - 8. maj 2015

                          Generalforsamling afholdes den 30. maj 2015, kl. 10 - 12


Opdatering den 4. februar 2015

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 15. januar 2015.

De vigtigste punkter var fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2014 samt godkendelse af budget for 2016.

Derudover blev der drøftet vejvedligeholdelse og fremtidige projekter. Endvidere har bestyrelsen haft bemærkninger til kommunens inspektion af grundejernes spildevandsanlæg.

Det blev besluttet, at generalforsamling 2015 afholdes lørdag den 30. maj 2015 kl. 10 - 12 på Cafe ved Stranden i Rågeleje.

Referatet kan ses under faneblad: 2.best.møde 2014/2015

 

 

Opdatering den 26. november 2014

August 2014: Spuling af vejbrønde. Alle vejbrønde i vores område er blevet spulet og renset. Efter de to storme i henholdsvis oktober og december 2013, Allan og Bodil, var dette stærkt tiltrængt, idet flere brønde var tilstoppede. Vi bestræber os fortsat på at vedligeholde og udbygge områdets afvandingssystem, således at vi er bedre rustet til at kunne bortlede regnvand/overfladevand fra vores veje. 

Oktober 2014: Afhentning af haveaffald og storskrald blev gennemført i uge 42 og 43. Der var to  - tre flere vognlæs, end der var sidste år. Det skyldes dels, at det var første afhentning efter stormene Allan og Bodil, dels at al vegetation har været i voldsom vækst i år. Vognmanden melder, at der i år var en del mere storskrald i forhold til sidste år, og at vi skal være opmærksom på, at det næste år ikke vil være muligt at bortskaffe elektroniske produkter. 

November 2014: Græsslåning. Det har som bekendt været et særdeles lunt efterår med rekordhøje temperaturer. Det har bl.a. haft den effekt, at også græsset bare er blevet ved med at gro. Det har derfor været nødvendigt at forlænge sæsonen for græsslåning helt frem til denne uge (uge 48). Det er vist i sig selv en rekord. 

Asfaltering. Bestyrelsen har i dag i samarbejde med Colas gennemført nødvendige reparations- og asfalteringsarbejder på den østlige del af Rørkæret og den nordlige del af Højbrovej. 

 

05. oktober 2014:

Afhentning af haveaffald og storskrald.

Afhentning af haveaffald og storskrald finder igen i år sted i uge 43: 20 - 24 oktober 2014.


1. oktober 2014

Bestyrelsen har udsendt nyhedsbrev.

Bestyrelsen har udsendt nyhedsbrev til alle grundejere, der har en til bestyrelsen oplyst emailadresse. Nyhedsbrevet omhandler referat af 1. bestyrelsesmøde 2014.

Referatet kan læses under faneblad 1. bestyrelsesmøde 2014/2015.


Den 22. juni 2014

Bestyrelsen har udsendt nyhedsbrev :
Der er i dag udsendt nyhedsbrev, der orienterer om, at formanden og næstformanden har deltaget i møde den 12. juni 2014 på Gribskov kommunes rådhus med kommunens byggesagsbehandler angående "hegnsagen", hvor kommunen i første omgang fulgte bestyrelsens indstilling om, at det nyopsatte, faste hegn ikke var opført i overensstemmelse med den tinglyste områdedeklaration og derfor skulle nedtages, men hvor kommunen, efter påklage af grundejerens advokatfirma, valgte at ændre det afgivne påbud til at give grundejeren dispensation. I konsekvens heraf søgte bestyrelsen en afklaring af, om områdedeklarationen har præference i forhold til de generelle bestemmelser i Hegnsloven.

 

Den 22. juni 2014 Vedrørende ”hegnsagen”:

Nyhedsbrevet ser således ud:

I fortsættelse af ”Formandens beretning”, der blev fremlagt på grundejerforeningens generalforsamling den 24. maj 2014, og som er gengivet i referatet fra generalforsamlingen, følger bestyrelsen hermed op på emnet om ”hegnsagen”. Bestyrelsens formand og næstformand har holdt et møde med kommunens byggesagsbehandler den 12. juni 2014 på rådhuset i Helsinge, hvor formålet var at få afklaret, hvorfor bestyrelsen ikke har fået svar på de efterhånden adskillige skrivelser, vi har sendt til kommunen i løbet af det sidste års tid. Derudover at få afklaret det principielle spørgsmål om, hvorvidt en tinglyst områdedeklaration sammenholdt med kommunens strategiplan, har præference i forhold til Hegnslovens generelle bestemmelser. Kommunens strategiplan tilsiger, "at der skal ske en opstramning i forhold til den gældende planlægning, idet man ønsker at undgå, at der sker en yderligere fortætning især i områder langs kysten, samt at undgå, at sommerhusområder udvikler karakter af helårsområder, hvorfor faste hegn skal undgås"..... osv.

Kommunens sagsbehandler gav på mødet en generel orientering om bestemmelserne på området og omtalte problemer med hegnsager, andre steder i kommunen.

Vedrørende den aktuelle sag henviste undertegnede til Hegnslovens § 6, der i forkortet form siger, at: ”Såfremt der i bygningslovgivningen eller i en i henhold hertil udfærdiget vedtægt .....findes særlige forskrifter om hegn om de i kommunen beliggende ejendomme, må disse forskrifter efterkommes”.

Kommunens sagsbehandler meddelte os, at denne paragraf ikke kunne anvendes i denne sammenhæng  !!

Efter en længere drøftelse om emnet, tilkendegav sagsbehandleren, at årsagen til, at der var meddelt grundejeren dispensation for det nyopsatte hegn, skal findes i, at:

 • Den tinglyste områdedeklarations § 10 er uklar i sin formulering
 • Den kendsgerning, at grundejeren har oplyst, at det opførte faste hegn er 2,75 meter fra vejskel, inde på hans grund, er den egentlige årsag til, at kommunen har givet dispensation, og at det derfor ikke kan opfattes som en omgåelse af deklarationsbestemmelserne, tillagt, at der efterfølgende er plantet grønt foran hegnet ud mod vejen.

Kommunens sagsbehandler gav i øvrigt bestyrelsen medhold i, at:

 • Den drøftelse, der fandt sted på generalforsamlingen i 1998, hvor man besluttede ikke at foretage sig noget i forhold til de ca. 50 hegn, der var opført dengang, ikke kan tillægges nogen værdi, og at den derfor kan ikke bruges som begrundelse for at give dispensation i denne sag eller andre tilsvarende sager
 • Den liste, som grundejeren, der har opsat det aktuelle faste hegn, har afleveret til kommunen, indeholdende 50 ulovligt opførte faste hegn, kan ej heller tillægges nogen værdi.

Denne mundtlige redegørelse tager bestyrelsen til efterretning, og accepterer dermed kommunens afgørelse i denne sag !!

Sagsbehandleren lovede at følge op på sagen ved at give grundejerforeningen en skriftlig redegørelse om retningslinjerne for evt. opstilling af faste hegn i området, og om de forholdsregler grundejerne fremadrettet bør iagttage, med det formål at kunne overholde områdedeklarationens bestemmelse, og endelig om gode råd om beplantning i skel. Sagsbehandleren meddelte afslutningsvis, at grundejerforeningen først ville modtage den skriftlige redegørelse efter sommerferien. 

PBV Per Nøhr-Petersen

 

Den 13. juni 2014.

En reklame, der har karakter af at være en officiel orientering fra Gribskov kommune, er i ugens løb lagt i vores postkasser. Reklamen har ordlyden:

Til Grundejerne i Gribskov Kommune.

Kommunen har i værksat gennemgang af alle privatekloaksystemer... osv.

Det skal understreges, at der er tale om en reklame fra et privat entreprenørfirma, som man kan vælge eller fravælge.

Men det er fejlagtigt at oplyse, at alle private grundejere skal have gennemgået deres spildevandsanlæg. Se nedenstående. Vores råd er, at man skal afvente en henvendelse fra kommunen i sagen.

 

Supplerende orientering vedr. kloakering i Rågeleje - Udsholt området

Den 24. april 2014.

Gribskov kommune har i den lokale avis Ugeposten den 14. april 2014 meddelt, at der ikke vil blive kloakeret, og at grundejerne derfor fortsat skal have private spildevandsanlæg. Kommunen vil undersøge anlæggene for at se, om anlæggene lever op til miljøkravene. Man undersøger først, om der er givet en nyere (ca. fra år 1995 og frem) tilladelse til et privat spildevandsanlæg. Er der det, sker der ikke mere. 

Er det ikke en nyere tilladelse, vil du som ejer få et brev om, at en autoriseret kloakmester, på kommunens vegne, kommer og undersøger dit spildevandsanlæg. Du vil i brevet få oplyst inden for et par uger, hvornår han kommer, Vil du selv være til stede, kan du ringe og lave en aftale med ham.

Når kommunen kender kloakforholdene på din ejendom, vil det blive vurderet, om anlægget lever op til de miljøkrav, der er i dag. Hvis ja, får du besked om dette, og sagen afsluttes.

Hvis dit anlæg ikke lever op til gældende miljøkrav (f.eks. hvis din sivbrønd løber over eller grundvandet står for højt), vil du få tilsendt et varsel om, at du skal opføre et nyt, godkendt anlæg. Du har selvfølgelig ret til både indsigelse og aktindsigt. Efter varsel vil du modtage selve påbudet.

Tidsplan: Kommunen regner med, at alle ejendomme bliver undersøgt i løbet af 2014. Efterhånden som registreringerne kommer i hus, bliver der sendt varsler ud til dem, der skal have det. Når du modtager varslet, har du ca, en måned, til at komme med indsigelser, hvis du har nogen. Derefter modtager du selve påbuddet. Når du har modtaget påbudet, skal du beslutte, hvilket anlæg, du vil opføre - det har du tre måneder til - den præcise dato for fristen står i brevet, du modtager fra kommunen. Når kommunen har godkendt anlægget, og du har modtaget en skriftlig tilladelse, har du ni måneder til at etablere anlægget.  

Man kan læse mere om de forskellige anlæg og om baggrunden for arbejdet med forbedret spildevandsrensning på:

www.gribskov.dk/spildevandudenkloak

Ref.: Ugeposten den 18. april 2014 side 27.

 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 10. januar 2014

Mødet påbegyndte kl. 1100. Alle bestyrelsesmedlemmer deltog. Mødet sluttede kl. 1430

Generel orientering.

Formanden orienterede om, at alle tilbagemeldinger om asfalteringen af vores veje, der blev gennemført i efteråret, kun har været positive. Bestyrelsen kan sammen med grundejerne glæde sig over det gode resultat, idet arbejdet blev udført som planlagt, og udgifterne blev holdt inden for budgetrammen. Eneste kritiske punkt må siges at være, at bestyrelsens opfordring til grundejerne om at rydde rabatterne og klippe og beskære beplantningen ud til rabatterne inden asfalteringen blev påbegyndt, kun blev efterkommet sporadisk. I konsekvens heraf måtte formand og næstformand på to dages ”overarbejde”.

Nok om det. Vi glæder os over, at det samlede resultat blev godt.

Vejvedligeholdelse, generelt.

Det lavtliggende område i svinget på Lerbjerg har de senere år været på ”obs”listen, hvor der vurderes, om der i regnfulde perioder ligger vand på vejen, der generer trafikken. Der er ikke konstateret nævneværdige gener, dog er der en lunke i vejen, der samler vand. Oversvømmelserne i forbindelse Bodil er uden for kategori.

Området på Lerbjerg er efterfølgende blevet vurderet af en kloakmester, der tilråder, at man i stedet for at nedsætte en brønd i svingets vestlige side, forebyggende justerer vejens hældning ud for no. 6 – 10 med en ”asfaltskulder” i vejens sydvestlige side, således at overfladevandet løber mod nordøst, hvor der allerede er etableret dræn og brønd.

Alle brønde/afløb/riste holdes under observation. Mange brønde er delvist tilstoppede efter de to storme Allan og Bodil. Bestyrelsen overvejer økonomi i forhold til ovennævnte arbejder.

Hegnsagen.

Bestyrelsens formand orienterede på sidste års generalforsamling om, at en grundejer havde opnået dispensation ved kommunen for et ulovligt, nyopført flethegn, ved at hævde, at der lå en generalforsamlingsbeslutning i 1998 til grund for, at han mente sig berettiget til at opføre et sådant hegn ud mod grundejerforeningens arealer. På generalforsamlingen i 1998 drøftede man, hvad man skulle stille op med de ulovligt opførte hegn i vores område. Det fremgår tydeligt af referatet, at denne drøftelse ikke førte til noget. Der er ingen konklusion.

Det kan derfor undre, at kommunen har givet dispensation. Bestyrelsen har i to omgange påklaget afgørelsen over for kommunen, idet vi bl.a. hævder, at debatten på generalforsamlingen i 1998, som grundejeren støtter sig til, absolut ikke kan danne grundlag for en konsolideret vedtægtsændring; ej heller noget der bare ligner. Ingen kriterier i relation til en vedtægtsændring blev overholdt, så som indkaldelse, annoncering, specifik stemmeafgivning, efterfølgende revidering af foreningens vedtægter, meddelelse til kommunen om at man ikke agter at efterleve bestemmelserne, nedfældet i vedtægternes § 10, osv.

I stedet tilrådede kommunen sidste år foreningens bestyrelse at gennemføre en afstemning om emnet på sidste års generalforsamling. Afstemningen viste, at 99 % var enig med bestyrelsen i, at vi ikke skal acceptere nyopførelser af eks. flethegn i skel på typisk 180x180cm.

Afstemningsresultatet er meddelt kommunen i begge henvendelser. Alligevel har vi endnu ikke modtaget kommunens stillingtagen.

Bestyrelsen vil kontakte kommunen igen og vil udbede sig uddybende forklaring samt nærmere anvisninger på, hvorledes kommunen har tænk sig at andre grundejere i vores grundejerforening skal forholde sig i sådanne spørgsmål. Kommunens afgørelse i denne sag vedrører derudover grundejere i andre grundejerforeninger med tilsvarende vedtægter, ligesom vi efterlyser kommunens retningslinjer for, hvorledes grundejerforeningsbestyrelser fremadrettet skal forholde sig, når bestemmelser i tinglyste vedtægter tilsidesættes.

Nyt firma til græsslåning af grundejerforeningens rabatter.

Som nævnt på sidste års generalforsamling har vi skiftet til et nyt firma, der i den nye sæson skal varetage græsslåning af vores rabatter.

Høje antenner.

Kommunen har meddelt en grundejer, at antenner ikke må være højere end 5,5 meter over tagryg.

Kloakering i dele af Rågeleje-Udsholtområdet.

Kommunen har meddelt, at de ca. 1300 spildevandsanlæg i ovennævnte område administrativt overgår til arbejdet med spildevand i åbent land, og at administrationen vurderer, at kortlægning af afløbsforholdene gennemføres i år og at udstedelse af påbud kan afsluttes i 2015. På den måde kan kommunen opfylde de basisbetingelser, der er udgangspunktet for de statslige vandmiljøplaner.

Generalforsamling 2014.

Generalforsamling 2014 afholdes 24. maj 2014 kl. 1000 – 1200 på restaurant Ved Stranden, Rågeleje.

Vi minder om, at forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest 31. marts 2014.

Nyd foråret – Nyd vores dejlige sommerhusområde – Nyd hinanden

På bestyrelsens vegne

Per Nøhr-Petersen

 

Den 7. december 2013:

Vandstanden er nu faldende flere steder. Gribskov kommune meddeler, at den har igangsat oprensning af udløbet fra Højbro Å til Kattegat, således at vandet i åen igen kan flyde frit ud i havet, i takt med at vinden aftager.  


Den 06. december 2013:

Stormen Bodil har forvoldt en del skader i det forløbne døgn. Således er der mange væltede træer, der har spærret vejene flere steder, bl.a. ud for Møllemosen 2 - 6 og Steenleng-Åsen 3. Træerne er i løbet af i dag blevet skåret op og vejene er igen farbare.

Såvidt vi har konstateret er der ingen af de stormfældede træer, der har forvoldt skade på mennesker, sommerhuse automobiler eller tingskader i øvrigt. Heldigt. Grundejerne opfordres endnu en gang til at beskære de træer, der i løbet af årene er blevet alt for høje, til at beskære eller helt fælde sådanne træer inden næste storm og inden ulykkerne indtræffer. 

Desværre har nordenvinden presset vandet op i Højbro Å med en sådan kraft, at åen er gået over sine bredder. Her fredag aften står vandet ca. 15 meter op ad Rørkæret vest og meget højt på samtlige grunde på Højbrovej, hvis grunde ligger ned til østsiden af åen. Vandstanden på grundene Rørkæret 38 og 40 er kritisk høj.

Ligeledes er vandstanden op til sokkelhøjde på Lerbjerg 6 og 8. Vandet står desværre højere i området omkring Møllemosen 6 og hele området syd herfor i det nye område. Grundejerforeningens bestyrelse forsøger at tage kontakt til de grundejere, der er ramt af følgeskaderne efter stormen Bodil.

 

Den 22. november 2013:

Det viser sig, at muldvarpene i vores område er noget genstridige. Skadedyrsfirmaet har i dag for tredie gang forsøgt at få "has" på bæsterne.

 

Den 5. november 2013:

Skadedyrsbekæmpelse

Der er konstateret to angreb af muldvarpe i vores område, et i den nordlige del af Dams-Åsen, og et angreb hos en grundejer. Bestyrelsen har rekvireret et firma, der er i gang med skadedyrsbekæmpelse. Første gang var den 25. oktober 2013. Firmaet fortsætter indtil områderne er renset for disse skadedyr.

 

Den 25. oktober 2013:

Afhentning af haveaffald og storskrald

Vognmanden har idag afsluttet bortkørsel af haveaffald og storskrald. Alt er gået efter planen. Alle grundejere har fået fjernet det haveaffald og de effekter, der var lagt frem på rabatterne. I forhold til sidste år, var der en del mere, der skulle køres væk. Vognmanden måtte køre ekstra ture.


Den 1. oktober 2013:

Asfaltering: Bestyrelsen kan herved meddele, at asfalteringen af hhv. Lauvemosen, Skovkjærs-Åsen, Steenleng-Åsen, Rørkæret vest og dele af Højbrovej er afsluttet. Såvel de forberedende arbejder (sprøjtning, kantskæring af rabatterne, supplerende beskæring af beplantning langs skel, fejning af vejene og bortkørsel af overskydende jord) som selve asfalteringen er gennemført inden for tidsrammen og inden for budgetrammen. 

Det er bestyrelsen vurdering, at det samlede resultat er særdeles tilfredsstillende. En særlig tak til næstformand Ole Christiansen, som har været koordinator og projektleder på arbejdet.

Vi minder om, at afhentning af storskrald og haveaffald finder sted i uge 43: 21. - 25. oktober 2013.

Kloakering: Grib Vand har afholdt borgermøde den 5. september 2013. Her blev der orienteret om, at kloakering af vores område er udsat i mindst 4 - 6 år. 

 

Vedrørende Generalforsamling 2013

Grundejerforeningen har afholdt den årlige generalforsamling den 8. juni 2013. Mødet blev afviklet på restaurant "Ved Stranden" med morgenmad fra kl. 0930. Igen i år blev geralforsamlingen afviklet i god tone, ja man kunne faktisk fornemme en rigtig hyggelig stemning blandt deltagerne. Lige som man kunne ønske sig det i en grundejerforening i et rekreativt område - hvor vi jo netop er der for at have det rart sammen.

Der var 28 stemmeberettigede "parceller" til stede, så i alt var vi vel ca. 50 personer samlet. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1000 og dirigenten "ringede af" kl. 1140.

Referatet kan læses i sin helhed på denne hjemmeside under Referat GF 2013.

Her skal fremhæves, at bestyrelsen fortsætter med samme formand, næstformand, kasserer og sekretær. For så vidt angår bestyrelsesmedlem og suppleant til bestyrelsen er der følgende ændringer: bestyrelsesmedlem Anders Kierkegaard er fratrådt og erstattes af suppleanten Erik Hoffmann. Ny suppleant til bestyrelsen er Tove Nygaard Jensen, Højbrovej 11. Vi byder de to velkommen på nye poster og nye udfordringer.

Stig Hjarlvig fortsætter som revisor og Arne Larsen fortsætter som revisorsuppleant.

Af formandens beretning fremgik det bl.a., at der som planlagt skal asfalteres i år. Det bliver Lauvemosen, Skovkjærs-Åsen, Steenleng-Åsen, den vestlige del af Rørkæret samt et mindre stykke på Højbrovej. Som supplement til beretningen kan det oplyses, at arbejdet med at forberede disse vejstrækninger til asfaltering, herunder kantskæring, påbegyndes i uge 35, fra den 26. august 2013, og selve asfalteringen er fastsat til at skulle påbegyndes i uge 38, dvs. fra den 16. september 2013.

Vi minder igen i år om, at vi har pligt til at beskære beplantningen i skel til såvel naboer som ud til veje og stier.
Frihøjde på 2,80 meter over rabatareal, og 4,20 meter over kørebanen.

HUSK: Afbrænding af haveaffald og andet affald er ikke tilladt i sommerhusområder.

Bestyrelsen minder om, at grundejerne bedes overholde de ret så enkle regler der er fastsat i vores "ordensreglement", i særdeleshed overholdelse af de tidsrammer inden for hvilket, man slår græs.

Det er også værd at bemærke, at vores hjemmeside ses af mange brugere. I år, indtil nu, har over 8.500 været inde på hjemmesiden. I dag har 25 besøgt hjemmesiden, i denne uge knap 200, og i denne måned har lige ved 1.000 været inde på hjemmesiden. Vi håber, at oplysningerne er fyldestgørende.

Afslutningsvis vil vi ønske alle grundejere en rigtig god og fornøjelig sommer.

Per Nøhr-Petersen