Velkommen til Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 

Opdatering den 04. april 2021

Ifølge foreningens vedtægter skal den årlige generalforsamling afvikles inden udgangen af juni. Da situationen omkring COVID-19 fortsat er usikker, i særdeleshed hvad angår forsamlingsforbuddet og endnu ikke fastsatte retningslinjer for gennemførelse af indendørs arrangementer, har bestyrelsen besluttet at udsætte den årlige generalforsamling til perioden august-oktober.

Læs mere under fanen Udsættelse af GF 2021, der også indeholder bemærkninger til årsregnskabet 2020.

 

Opdatering den 29. september 2020

Referat af bestyrelsesmøde/Aflysning af generalforsamling 2020

Grundejerforeningens generalforsamling i 2020 er aflyst under hensyntagen til forsamlingsforbuddet. Læs nærmere under fanen GF 2020. 

Foreningens økonomi ser fornuftig ud. Regnskabet for 2019 er godkendt af revisor, og kan ses under fanen Årsregnskab 2019.

Sidste års forholdsvise store underskud i Vejfonden på grund af udgiftstunge poster til udbedring af veje og drænsystemer, er ved at blive udlignet. Budgettet for 2021 vil være på linje med dette års budget, altså ingen ændringer. Medlemskontingentet for 2021 vil uændret være kr. 500,-. Vejbidraget vil være kr. 500,-. Indmeldelsesgebyret for alle vil fortsat være kr. 250,-.

Eneste punkt på dagsordenen, der kan påkalde sig en vis opmærksomhed, er at formanden for bestyrelsen er på valg. Her har formanden, Rene Vestov, ønsket at fratræde som formand, for i stedet indtræde som bestyrelsesmedlem. Frem til næste generalforsamling i 2021 varetager næstformand Per Nøhr-Petersen hvervet som midlertidig formand. Ny formand skal vælges.

På næste generalforsamling skal medlemmerne bl.a. godkende, at bestyrelsesmedlem Henrik Bomholt forsætter på posten, og endvidere at suppleant Thomas Peter Bech er indtrådt i bestyrelsen. 

 

Opdatering den 20. april 2020       

Afhentning af haveaffald i uge 43/2020


Den årlige afhentning af haveaffald finder sted i perioden 

19 - 23. oktober 2020

Vær opmærksom på, at vognmanden kun medtager haveaffald, og altså ikke storskrald som for eksempel møbler, hårde hvidevarer, elektronik o.lign.

Olieprodukter og malingrester sorterer under farligt affald og medtages derfor ikke.

Ingen plastikposer. Haveaffaldet skal ikke lægges i plastikposer.

Haveaffald kan lægges ud i rabatten fra mandag den 21. september 2020.

Hver parcel kan lægge haveaffald ud, svarende til gennemsnitlig ca. 2m3.

 

Opdatering den 20. april 2020

Den årlige generalforsamling afholdes lørdag den 24. oktober 2020.

Den årlige generalforsamling i grundejerforeningen var oprindelig fastsat til den 30. maj 2020, efterfølgende til den 8. august. På grund af regeringens forsamlingsforbud er det ikke muligt at overholde foreningens Vedtægt § 9, i hvilken det er bestemt, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af juni måned.
Da forsamlingsforbuddet nu er udvidet til udgangen af august måned, er det hensigten at afholde generalforsamling lørdag den 24. oktober kl. 10 - 12 på restaurant Søstjernen.


Opdatering den 2. januar 2020

Bestyrelsen ønsker grundejerne og deres familier et godt nytår, med tak for godt samarbejde i året der gik. Vi vil bestræbe os på, at bibeholde det gode samarbejde og fortsat bestræbe os på at holde vores område pænt og ordentligt, til glæde for foreningens medlemmer, samt familie og venner, og alle, der besøger vores område. 


I samarbejde med Udsholt Vandværk har vi endelig fået elimineret vandudsivningen i og omkring vejkrydset Rørkæret/Dams-Åsen. Der er opsat nye vejskilte. Til foråret vil rabatterne omkring vejkrydset blive planerede, ligesom der vil blive sået græs. 

Afhentning af haveaffald i uge 43 forløb planmæssigt.

I løbet af efteråret er der foretaget rensning og spuling af dræn langs Egemosevej og Rørkæret, og i tilslutning hertil, er der på den vestlige strækning, ned mod Højbro Å, nedsat to spulebrønde, således, at fremtidige vedligeholdelsesarbejder kan udføres hurtigere og mere effektivt.

Adskillige betondæksler og riste til regnvandsbrønde i området er blevet udskiftet.

I december måned er drænene langs Grusbakke-Åsen og videre langs Stokkepil-Holmen blevet spulet og renset.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 11. januar, hvor bl. a. regnskabet for 2019 skal afsluttes og godkendes. I den forbindelse vil bestyrelsesposten som kasserer blive overdraget til Gert M. Jacobsen, Grusbakke-Åsen 3. Erik Baltzer Hansen, der trofast og dygtigt har varetaget kassererjobbet i efterhånden mange år, træder tilbage af helbredsmæssige årsager. Vi håber alt det bedste for Erik, og byder Gert velkommen i bestyrelsen. Gert er tidligere bestyrelsesmedlem og formand for bestyrelsen.

Igen, rigtig godt nytår. 

 

Opdatering den 22. august 2019


Afhentning af haveaffald finder også i år sted i uge 43, dvs. i perioden

21. - 25. oktober 

Vognmanden medtager kun haveaffald. Ikke køleskabe, andre hårde hvidevarer, elektriske artikler mm.

Ingen plastikposer: Haveaffald skal ikke lægges i plastikposer.

Haveaffald kan lægges ud i rabatten fra lørdag den 21. september 2019.

Hver parcel kan lægge haveaffald ud, hvad der svarer til gennemsnitlig ca. 2m3.


Opdatering den 22. august 2019

I vejkrydset Rørkæret/Dams-Åsen arbejdes der fortsat på at finde den utæthed på enten en vandledning eller et drænrør, der medfører, at vand siver op gennem asfalten i selve vejkrydset og ud på vejene. Arbejdet udføres i samarbejde med en kloakmester, Vejby Kloakservice og Udsholt Vandværk.

Der er anvendt drilbor med sensor, kamera, spuler og anden teknologi, desværre uden det helt store resultat. 

Næste og formodentlig sidste tiltag er, at Udsholt Vandværk etablerer en ny vandledning, der går under vejen, tværs gennem vejkrydset, fra Rørkæret til hjørnet af Dams-Åsen. Så håber vi, at vi får ram på lækagen.


Opdatering den 16. juli 2019

Fredag den 18. juli 2019 påbegyndes et arbejde med at udbedre skader på drænsystemet, der løber langs vores veje og under græsrabatterne, ned mod Højbro Å. 

Et mindre antal arbejdsvogne vil fra morgenstunden være placeret i og omkring krydset Rørkæret/Dams-Åsen og i perioder ned ad Rørkæret i retning mod åen.

Mens arbejdet står på, vil trafikken i og omkring krydset være generet og muligvis helt spærret. Det vil derfor være tilrådeligt at anvende Grusbakke-Åsen som til - og frakørselsvej i de perioder, hvor det ikke er muligt at "komme igennem" ad Rørkæret.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at give et bud på, hvor lang tid arbejdet vil stå på.   

 

Opdatering den 06. juni 2019

Referatet af generalforsamling afholdt den 01. juni 2019 er udsendt til medlemmer af grundejerforeningen med en oplyst mailadresse. 

Referatet kan læses under fanen "GF 2019 Referat af GF". 


Opdatering den 02. juni 2019

Foreløbigt kort resume:

Grundejerforeningen har afholdt generalforsamling den 01. juni 2019.

Nyvalgt bestyrelse ser således ud:

Formand: René Vestov, Knold-Åsen 15

Næstformand: Per Nøhr-Petersen, Steenleng-Åsen 10

Kasserer: Erik Baltzer Hansen, Rørkæret 18 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Bomholt, Knold-Åsen 19

Suppleant: Thomas Peter 

Revisorsuppleant: Bent Ejvang Nielsen blev genvalgt.

Bestyrelsens forslag om ændring af Vedtægternes § 5 blev ensstemming vedtaget. Formuleringen af § 5 er nu således: Bestyrelsen er ulønnet, men direkte udgifter refunderes af foreningen. Der kan udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmer i henhold til Ligningslovens §7 m.

Et forslag om nedsættelse af kontingentet for 2020 blev ikke vedtaget.
Kontingentet vil fortsat være kr. 500 og Vejbidraget kr. 500.

 

Opdatering den 23. maj 2019

Asfaltering af den østlige del af Rørkæret

Asfalteringen vil, afhængig af vejret, finde sted enten:

Mandag den 27., tirsdag den 28. eller onsdag den 29. maj 2019 mellem kl. 0700 og 1200. 

Mens arbejdet står på, vil Rørkæret være afspærret. Til- og frakørsel kan i stedet ske ad Grusbakke-Åsen og Lundevej. 

Opdatering den 11. maj 2019

Grundejerforeningen afholder generalforsamling 2019 den 01. juni 2019 kl. 1000 på Restaurant "Søstjernen"

Indkaldelsen, der udsendes til medlemmerne pr. mail og pr. brev, indeholder dagsorden, formandens beretning, regnskab for 2018 og budget for 2020.
Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde med mindst 14 dages varsel.
Det bemærkes, at flg. bestyrelsesmedlemmer mv. er på valg:

Formand (genopstiller ikke), kasserer (genopstiller ikke), suppleant (genopstiller ikke) og revisorsuppleant skal (gen)vælges. Derudover er sekretærposten ubesat.

Indkaldelsen til generalforsamlingen, formandens beretning, regnskab for 2018 samt budget for 2020 kan læses under fanerne i venstre side under "Indkaldelse GF 2019".

 

Opdatering den 22. august 2018

Afhentning af haveaffald i uge 43, 2018


Afhentning af haveaffald finder sted i perioden 22. - 26. oktober 2018
Vær opmærksom på, at vognmanden kun medtager haveaffald, og altså ikke storskrald, så som møbler, hårde hvidevarer, elektronik o. lign.

Olieprodukter og malingrester sorterer under farligt affald, og medtages derfor ikke.

Ingen plastikposer: Haveaffald skal kke lægges i plastikposer.

Haveaffald kan lægges ud i rabatterne fra lørdag den 25. september 2018.

Hver parcel/matrikel kan lægge haveaffald ud, svarende til gennemsnitlig ca. 2 m3.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen   

 

Opdatering den 4. juni 2018

Referat af generalforsamling 2018 kan i sin helhed læses under fanen: Referat af GF 2018


Opdatering den 27. maj 2018

Grundejerforeningen har afholdt generalforsamling den 26. maj 2018

Et forløbigt resumé:
Per Nøhr-Petersen er efter 7 år fratrådt som formand. Ny formand er Gert Mejdal Jacobsen.
René Vestov fortsætter som næstformand.
Henrik Bomholt er genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Erik
 Baltzer Hansen er genindtrådt som kasserer.
Stig Hjarlvig er genvalgt som revisor.
Per Nøhr-Petersen afløser Tove Nygaard Jensen som suppleant til bestyrelsen.
Bent Ejvang Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.
Lise Nøhr-Petersen er fratrådt som sekretær. Der blev ikke valgt ny sekretær.

Bestyrelsens forslag om at nedsætte årskontingentet for 2019 fra i alt kr. 1350,- til kr. 1000,- blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen forslag om at tilføje et bilag med titlen: "Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger" til Vedtægternes § 7, blev enstemming vedtaget.

 

Opdatering den 02. maj 2018

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til generalforsamling 2018. Indkaldelsen indeholder formandens beretning, regnskab 2017, budgetforslag for 2019, og forslag til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
Se under fanerne "Indkaldelse til GF 2018".


Opdatering 3. februar 2018

Bestyrelsen har afholdt møde lørdag den 20. januar 2018. Referatet kan læses under fanen "Best. møde 20 jan 2018".


Opdatering den 25. oktober 2017

Operation "Afhentning af haveaffald" er afsluttet i dag. Vognmanden har bortkørt 8 læs. Området er efterladt pænt og ryddeligt.


Opdatering den 11. september 2017

Gribskov Kommune har foretaget grødeskæring i Højbro Å og sikret frit udløb til Kattegat.

Drænrørsystemet under Skovkjærs-Åsen og Møllemosen har kortvarigt været tilstoppet. Vejby Kloakservice har renset og spulet drænet, således der igen er frit udløb i Højbro Å.

Opdatering den 29. august 2017

I løbet af sommeren er der foretaget reparationsarbejder af vejbelægningen på Rørkæret.
Der er udskiftet en regnvandsbrønd på Knold-Åsen
Den 28. august blev Lerbjerg asfalteret

Afhentning af haveaffald oktober 2017:

Afhentning af haveaffald, og KUN HAVEAFFALD, finder igen i år sted i uge 43:

Mandag den 23. - fredag den 27. oktober 2017

Alle grundejere med en til bestyrelsen oplyst mailadresse får direkte besked

Man kan lægge haveaffald ud i rabatterne fra lørdag den 23. september 2017

Hver parcel kan i mængde lægge ud, hvad der i gennemsnit svarer til ca. 2 m3.

Vognmanden medtager kun haveaffald. Ikke storskrald, såsom møbler, hårde hvidevarer og elektronik, gamle cykler.

Vognmanden medtager ikke, hvad der kan karakteriseres som farligt affald, så som olieprodukter og malingrester.

Endelig gøres der opmærksom på, at haveaffald og visne blade ikke skal lægges ud i plasticposer. Og så én gang til: INGEN PLASTICPOSER 

Go´ fornøjelse og go´ løvfaldssommer

Mvh Bestyrelsen

Opdatering den 21. juni 2017

Referat af generalforsamling 2017 er udsendt pr. mail og pr. brev.

Referatet kan læses under fanen: Referat af GF 2017 (nederste fane).

Opdatering den 06. maj 2017

I overensstemmelse med grundejerforeningens "Vedtægter" § 9, har bestyrelsen udsendt "Indkaldelse til generalforsamling 2017", dels som brev og via e-mails.
Selve indkaldelsen, formandens beretning, regnskab for 2016, budget for 2018, forslag fra bestyrelsen og forslag fra medlemmerne kan ses under respektive faner, nederst på hjemmesiden under "Indkaldelse til GF 2017".


Opdatering den 02. marts 2017

Bestyrelsen har på opfordring fra Gribskov Kommune fremsendt et revideret høringssvar til Indsatsplan vedrørende oversvømmelser. Svaret indeholder tillige kritiske bemærkninger til den nyligt udsendte "Sandfodringsplan".

Det reviderede høringssvar kan læses under fanen: Rev. Høringssvar, Indsatsplan mod oversvømmelser.

PBV/Per Nøhr-Petersen 


Opdatering den 1. februar 2017 

Bestyrelsen har fremsendt høringssvar til Gribskov Kommune vedrørende "Indsatsplan mod oversvømmelser". Sagen er sendt i offentlig høring indtil den 28. februar 2017.

Høringssvaret kan læses under fanen: Høringssvar, Indsatsplan mod oversvømmelser

Kommunens indsatsplan kan i sin helhed læses på www.gribskov.dk/hoeringer

 

Opdatering den 20. januar 2017 

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde lørdag den 14. januar 2017, hvor hovedtemaet var at gennemgå regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt og underskrevet, og er overdraget til revisor.

Derudover blev der lagt budget for 2018, som skal godkendes på næste

Generalforsamling den 27. maj 2017 kl. 1000 på Café Ved Stranden

Grundejerne bedes endvidere bemærke, at der

                      ikke gennemføres forårsafhentning af haveaffald.

Referatet indeholder endvidere en omtale af Gribskov Kommunens beredskabsplan "Indsatsplan mod oversvømmelser", der er sendt i offentlig høring indtil den 28. februar 2017.

Læs hele referatet af bestyrelsesmødet under fanen "Ref. af 1. best.møde 2016-2017". 

PBV/Per Nøhr-Petersen


Opdatering den 23. december 2016

Stormen "URD"

Stormen "URD", der hærgede landet natten mellem den 26. og 27. december 2016, havde lykkeligvis ikke den ødelæggende virkning i vores sommerhusområde, som vi har set det andre steder i landet. Vi slap tilsyneladende uden nævneværdige skader.

En kort rundtur den 27. december midt på dagen viste, at Højbro Å var gået over sine bredder langs Lerbjerg, for enden af Rørkæret og ved Møllemosen. Det ser dog ud som om, at vandet ikke stået så højt, at det har forårsaget oversvømmelser i husene på denne strækning eller andre steder i området.

Der observeredes ej heller væltede træer på grundene eller langs vejene, bortset fra et enkelt træ for enden af Rørkæret, helt nede ved åen, hvor man var i gang med at "skære det op".

Vi slap denne gang. Det kan vi alle glæde os over.

Bestyrelsen ønsker hermed grundejerforeningen et godt nytår.

PBV/Per Nøhr  

 

Opdatering den 16. august 2016

Afhentning af haveaffald, efterår 2016

Afhentning af haveaffald finder sted i uge 43, i perioden:

24. - 28. oktober 2016

Opmærksomheden henledes på, at vognmanden kun medtager haveaffald, og altså ikke storskrald, f.eks. møbler, elektronik, hårde hvidevarer og lignende.

Haveaffald i plasticposer medtages ikke.

"Farligt affald", f.eks. olieprodukter og malingrester medtages ikke.

 

Opdatering den 10. juni 2016

Grundejerforeningen har afholdt generalforsamling lørdag den 30. maj 2016.

Det blev aftalt på generalforsamlingen, at referatet, i lighed med sidste år, bliver sendt til alle medlemmer, der har oplyst en mail adresse til bestyrelsen.

Referatet kan læses på denne hjemmeside under fanen: Referat af GF 2016  


Opdatering den 07. marts 2016

Afhentning af haveaffald, forår 2016


Afhentning af haveaffald finder sted i ugen efter pinse, i uge 20, i perioden

17. - 20. maj 2016

Opmærksomheden henledes på, at vognmanden kun medtager haveaffald, og altså ikke storskrald, elektronik, hårde hvidevarer og lignende.

Undgå venligst at anvende plasticposer. 


Opdatering den 05. februar 2016

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 29. januar 2016.

De vigtigste "high lights" er følgende:

 • Generalforsamling 2016 afholdes på Café Stranden LØRDAG den 28. maj 2016
 • Forsøget med forårsafhentning af haveaffald - og kun haveaffald - fortsætter. Periode tilgår senere
 • Regnskabet for 2015 er godkendt, underskrevet og bliver fremsendt til revisor
 • Asfalteringen af dele af Knold-Åsen, Grønneweys-Åsen og Højbrovej er vel gennemført
 • Reparationsarbejder af vejbelægning og dræn på Lerbjerg igangsættes i foråret
 • Grundejere, der endnu ikke har oplyst mailadresse til noehr@damgaarden-raageleje.dk bedes gøre det. Dette bl.a. med henblik på, at iværksætte en samlet, koordineret træfældning med Hededanmark senere på året.
Hele referatet kan ses under fanen "Referat af best.møde 2015-2016" 


Opdatering den 22. november 2015

Så kom sneen. Der er bestilt snerydning. Den vil nå frem til vores område i eftermiddag.

I har måske bemærket, at vi er begyndt at forberede asfaltering af nogle af vores veje, der er nedslidte. Det drejer sig om Grønneweys-Åsen øst for Dams-Åsen, Knold-Åsen ligeledes øst for Dams-Åsen samt den sydlige del af Højbrovej. Foreløbig har vi skåret kanter af rabatterne. Det er hensigten, at vi fejer på mandag den 23. november, med henblik på at asfaltere vejstykkerne hurtigst muligt inden frosten bider sig fast.

Alt afhænger af vejret. Vi får at se.


Opdatering den 03. september 2015

Håber at alle grundejere har haft en dejlig sommer og at I forsat har mulighed for at nyde eftersommeren i Rågelejes pragtfulde omgivelser.

Der er udsendt nyhedsbrev til alle grundejere, der har en af bestyrelsen kendt emailadresse.

Nyhedsbrevet indeholder to informationer:

1. Der er igen i år arrangeret afhentning af haveaffald og storskrald i uge 43, dvs. i perioden 19. - 24. oktober 2015.

Der gøres opmærksom på, at der i storskraldet IKKE må være elektronik, så som radioer, båndoptagere, videomaskiner og køleskabe. Der må ej heller være "farligt affald og væsker" som f.eks. olie og maling.

2. Bestyrelsen har sammenfattet en artikel, der sammenfatter de gener, der kan opstå, når naboens træer er blevet for høje. Artiklen "Gode tips om høje træer i skel" giver i indblik i, hvordan eventuelle konflikter kan løses, især når den ene part ikke kan se, at der skulle være et problem i, at træerne er blevet så høje, at de kaster lange skygger ind over naboens hus, tager udsigten og måske er til fare for at vælte i en storm.

Artiklen giver nogle anbefalinger på, hvordan det gode naboskab kan opretholdes ved at give grundejerne et indblik i Hegnslovens bestemmelser. Artiklen behandler følgende emner, f.eks.:

 • Hvad gør man når naboens træer udgør et hegn, tager udsigten og kaster skygge ind over ens hus
 • Hegnsbestemmelser, fælleshegn og eget hegn: Hvilke træer er omfattet af Hegnsloven
 • Almindelig naboret
 • Proceduren når man rekvirerer et Hegnsyn ved kommunen. Hvad koster det?
 • Hvem dækker skaderne, hvis naboens træer vælter ind over ens hus?

Vi håber, at artiklen kan være til nytte, hvis det skulle blive nødvendigt.

Artiklen ligger på denne hjemmeside under fanen "Gode tips om problemer med høje træer i skel".

PBV/Per Nøhr-Petersen


Opdatering den 25. juni 2015

Referat af Generalforsamling 2015 afholdt den 30. maj 2015

Referat af Generalforsamling 2015 er udsendt, og kan findes under fanen: Referat af GF 2015.


Opdatering den 9. april 2015:

Referat af 3. bestyrelsesmøde afholdt den 31. marts 2015

Referat af bestyrelsesmødet findes under fanen: Generalforsamling 2014, 3. best.møde 2014/2015.

2 vigtige datoer: Afhentning af haveaffald bliver i uge 19: 4. - 8. maj 2015

                          Generalforsamling afholdes den 30. maj 2015, kl. 10 - 12


Opdatering den 4. februar 2015

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 15. januar 2015.

De vigtigste punkter var fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2014 samt godkendelse af budget for 2016.

Derudover blev der drøftet vejvedligeholdelse og fremtidige projekter. Endvidere har bestyrelsen haft bemærkninger til kommunens inspektion af grundejernes spildevandsanlæg.

Det blev besluttet, at generalforsamling 2015 afholdes lørdag den 30. maj 2015 kl. 10 - 12 på Cafe ved Stranden i Rågeleje.

Referatet kan ses under faneblad: 2.best.møde 2014/2015